نوشته‌ها

کف نوکاردیا

/
کف نوکاردیا کف نوکاردیا و کف ميكروتريكس پارويسلا از عوامل گسترده تولید کن…

ارگانیسم های رشته ای

/
ارگانیسم های رشته ای ارگانیسم های رشته ای زنجیره ای از سلول ه…

تصفیه فاضلاب با لجن فعال

/
تصفیه فاضلاب با لجن فعال : تصفیه فاضلاب با لجن فعال ،  فاضلاب از 2منشا…