نوشته‌ها

مصرف سوبسترا در تصفیه فاضلاب

/
مصرف سوبسترا در تصفیه فاضلاب یكي از پارامترهاي اصلي در تصفي…

مکانیزم فرآيند رشد چسبيده

/
مکانیزم فرآيند رشد چسبيده مکانیزم فرآيند رشد چسبيده که بمنظور …

فرایند بی هوازی

/
فرایند بی هوازی نوع فاضلاب و مشخصات آن در ارزيابي و طراحي فرایند…

تصفیه فاضلاب به روش a2o

/
تصفیه فاضلاب به روش a2o تصفیه فاضلاب به روش a2o اصــلاحيه فرآين…

تصفیه فاضلاب به روش ASBR

/
تصفیه فاضلاب به روش ASBR تصفیه فاضلاب به روش ASBR  یک راكتور منق…

فرآيند رشد ثابت در تصفیه فاضلاب

/
فرآيند رشد ثابت در تصفیه فاضلاب فرآيند رشد ثابت در تصفیه فاضلاب را مي …

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

/
نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب ب…

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

/
طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شامل …

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

/
پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی برای طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بیما…