تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آنالیز های فرآیند تغلیظ لجن

آنالیز های فرآیند تغلیظ لجن

عملكرد يك تغليظ كننده با درصد مواد جامد در خروجي سنجيده مي شود. عامل غلظت نيز معياري در ميزان آنالیز های فرآیند تغلیظ لجن به دست آمده است و به صورت نسبت غلظت لجن تغليظ شده به غلظت لجن ورودي، تعريف مي شود. فرايند تغليظ ثقلي به pH حساس است. همچنين دما نيز عامل بسيار مهمي بوده و در صورتيكه مقدار آن از 15 ºC به 20ºC  افزايش يابد، لازم است نسبت لجن ثانويه به اوليه به حداكثر مقدار طراحي شده افزايش داده شود. در دماهاي بالاتر بايد بار ورودي را به كمترين مقدار محدوده آن كاهش داد و در صورت نياز لجن ورودي را رقيق كرد.

ظروف آزمایشگاه آب

با استفاده از جريان برگشتي لجناب عملكرد فرايندهاي آنالیز های فرآیند تغلیظ لجن به عوامل متعددي به شرح زیر بستگی دارد:

  • نوع لجن
  • شرايط لجن ورودي
  • دما
  • عمق بستر لجن
  • مقدار بار مواد جامد
  • بار هيدروليكي
  • زمان ماند مواد جامد 
  • زمان ماند هيدروليكي 

در فرايند تغليظ به كمك شناورسازي با هوا عواملي مانند: اندازه حباب هاي هوا، بار مواد جامد، ويژگي هاي لجن (به ويژه انديس حجمي لجن  SVI ) نوع مواد شيميايي و مقدار آن، در عملكرد آن تاثير دارد. عمليات موثر تغليظ لجن همانند سايرفرايندهاي تصفيه به مشاهدات بهره بردار و اندازه گيري هاي لازم، بستگي دارد. در اين خصوص بايد، پارامترهايي مانند؛ ،PHدما، عمق بستر لجن، بار مواد جامد ورودي و اكسيژن محلول اندازه گيري شوند. كنترل زمان ماند لجن در روش تغليظ ثقلي ضروري است چرا كه افزايش زمان ماند لجن در مخزن باعث افزايش رويه يا كفاب در مخزن ميشود. زمان ماند لجن را ميتوان با شدت تخليه لجن از مخزن كنترل كرد. ارتفاع بستر لجن نيز بر غلظت مواد جامد معلق در لجن خروجي موثر است و لذا بهرهبردار بايد مقدار ارتفاع بستر لجن را بهطور تجربي به گونهاي كنترل كند كه غلظت مواد جامد معلق در لجن خروجي در مقدار مطلوب باقي بماند. اين امر تابع دما نيز ميباشد. دماي بيشتر محيط، به ارتفاع كمتر بستر لجن نيازمند است.

پارامترهاي لازم در عمليات تغليظ ثقلي، محل نمونه برداري، اندازه گيري و تواتر آنها :

آنالیز های فرآیند تغلیظ لجن

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp