تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفيه فاضلاب چربی و روغن

تصفيه فاضلاب چربی و روغن

تصفيه فاضلاب چربی و روغن برای صنایعی که در پساب خروجی آنها غلظت چربی و روغن بالاتر از استاندارد است. فاضلاب حاوي چربی و روغنبراي تصفيه فاضلاب هاي مجزا و مخلوط صنعتي بكار مي رود. امـا حذف مؤثر آلاينده ها از فاضلاب هاي مجزا بهتر انجام مي شود. بنابراين با جداسازي فاضلاب ها مي توان به خوبي آلاينده هاي مقدم و تركيبات آلي را از آنها حذف نمود. دو پارامتر اصلي فاضلاب هاي روغني، روغن و گريس و آلاينده هاي صـنعتي است. مراحل تصفيه اينگونه فاضلاب ها به نوع روغن و محتويات آلي فاضلاب بستگي دارد. 

جداسازي چربي و روغن

روغن ممكن است بصورت آزاد، امولسيون و محلول وجود داشته باشد. روش هاي تصفيه اصلي اشكال مختلف روغن در زير خلاصه شده است :

  • دكانتاسيون : روغن آزاد به راحتي با دكانتاسيون قابل حذف است. انواع مختلف جدا كننده هاي ثقلي براي حذف روغن آزاد وجود دارند. جزئيات بيشتر در مورد جـدا كننـده هاي ثقلي در منابع مختلف وجود دارد. انعقاد و سانتريفوژ كردن نيز براي تصفيه فاضلاب هاي روغني قابل استفاده هستند. در سوسپانسيون هاي آبي رقيق استفاده از پودرهاي با پايه سيليكات آلومينيوم نيز براي جذب سطحي روغن متداول است. 
  • شكستن امولسيون : شكستن امولسيون و جمع آوري لايه روغني از سطح حوض از اصول پايه در جداسازي روغنامولسيوني است. تركيبات شيميايي شكننده امولسيون با هدف شكستن پيوند يوني بين روغن و آب بكار ميروندو باعث انعقاد روغن هاي آزاد و تشكيل لخته هاي قابل جداسازي به روش ته نشيني مـي گردند. مواد شيميايي گوناگوني براي اين منظور بكار مي روند. اسيدها در شكستن امولسيون ها مؤثر بوده و بطور متداول مـورد استفاده قرار مي گيرند.

تنظيم محلول حاوي امولسيون روغن در pH=3 باعث حذف مؤثر روغن شده و توليد لجن نيز به حداقل مي رسد. از محدوديت هاي اين فرايند هزينه بالا و نياز به اصلاح pH پساب توليدي، پـس از ايـن مرحله، از محدوديت هاي اين فرايند مي باشد. استفاده از منعقد كننده هاي معدني مثل كلرور فريك و آلوم باعث پايين آمدن pHو انعقاد مؤثر مي گردد. اما استفاده از اين تركيبات هزينه تصفيه را افزايش داده و باعث توليد مقادير زيادي لجن مي گردد. در صورت استفاده از پليمرهاي آلي همراه با منعقد كننده هاي معدني، اين پليمرها باعث توليد لجن نمي گردند، اما اگر به تنهايي بكار روند، نوع و مقدار مورد نياز هر يك از آنها بايستي مورد ارزيابي قرار گيرد. 

براي پخش يكنواخت مواد شيميايي و شكستن امولسيون يك اختلاط خـوب لازم اسـت. معمولاً براي اين فرايند زمان ماند 15-20minبكار مي رود. بعد از شكسته شـدن امولسيون، بـراي حذف مـؤثر روغن حداقل به 2 ساعت زمان ماند نياز است. حذف روغن عبارت از جداسازي لايه روغن شـناور از سـطح اسـت.  كه توسط كفاب روبهايي مثل كفاب روبهاي دوراني و نوار نقاله اي انجام ميشـود. افـزايش درجـه حـرارت، زمان جداسازي روغن را كاهش ميدهد.

  • شناورسازي با هواي محلول: شناورسازي بخصوص شناورسازي با هواي محلول DAFيك روش بسيار مـؤثر براي حذف روغن بعد از شكستن امولسيون است. شناورسازي با هواي محلول يـك تكنولـوژي اصولي و پركاربرد در حذف روغن است. شناورسازي الكتريكي نيز يكي ديگر از روش هاي مؤثر در تصـفيه فاضـلاب هاي روغني محسوب مي گردد.
  • انعقاد الكتريكي : از ديگر روش هاي تصفيه فاضلاب هاي روغني، انعقاد الكتريكي است. اين فرايند يك روش الكترو شيميايي با استفاده از الكترودهاي آهن و آلومينيوم است. اين روش براي تصفيه امولسـيون هاي روغن – آب توصيه مي گردد.
  • جذب سطحي : استفاده از جذب سطحي، اكسيداسيون شيميايي و تصـفيه بيولوژيكي بـه عنوان تصفيه نهايي فاضلاب هاي روغني براي كمك به حذف روغن هاي محلول و مواد آلي سمي هستند. جذب سطحي به عنوان يك تكنولوژي بسيار مؤثر در خذف آلاينده ها از فاضـلاب ها كاربرد وسيعي دارد. كربن فعال حاصل از رزين فنل فرمالدئيدها يا آكريليك استرها و ساير مواد را مي توان براي جذب سطحي بكار برد. كربن فعال بصـورت پـودر و گرانول مورد استفاده قرار مي گيرد.  
حذف روغن از پساب

 

روش اندازه گیری چربی و روغن در فاضلاب

4.7/5 - (3 امتیاز)
4.7/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp