تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا

راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا

راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا از تكنولـوژي هایی می باشد که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و  هنـوز در حـال گـسترش اسـت. مزاياي بالقوه استفاده از تكنولوژي جداسازي غشاء شامل موارد زیر می شود.

  • استفاده از غلظت زيادتر جـرم سـلولي در راكتور بي هوازي براي كاهش بيشتر اندازه آن و افزايش بارگذاري حجميCOD
  •  امكان زمان مانـد جامدات خيلي بيشتر با گرفتن كامل جامدات كه منجر به حـذف مـاكزيمم VFASو CODمحلـول قابل تجزيه مي شود و كيفيت بهتـري را در پـساب ايجـاد مـي كنـد.
  • مـاكزيمم بـه دام انـداختن جامدات معلق خروجي براي افزايش بهبود كيفيت پساب خروجي تصفيه بي هوازي.

دو مزيـت بـالقوه  اخير شامل SRT طولاني تر و غلظت جامدات معلق خروجي كم باعث مي شود. راكتورهاي بي هوازي پساب خروجي معادل فرآيندهاي تصفيه ثانويه هوازي توليد كند. ملاحظات مهم طراحي بـراي كـاربرد جداسازي غشاء در راكتورهاي بيولوژيكي شامل اولا ميزان فلاكس غشاء و دوما توانايي جلوگيري از گرفتگي غشاء براي نگهداري مقادير فلاكـس قابـل قبـول مـي باشد.

در راكتورهاي غشاي مستغرق كه براي تصفيه هوازي رشد معلق مورد استفاده مي باشد، غـشاها در راكتور لجن فعال قرار داده شده است و هوادهي با حباب درشت براي به حداقل رسـاندن گرفتگـي بكار مي رود. در فرآيندهاي بي هوازي نوع مشابهي از سيستم اختلاط گاز امكان پذير اسـت.

يـك واحـد جداسـازي غـشاء بـا جريـان عرضي خارجي استفاده مي شود. سرعتهاي زياد مايع در عرض غشاء براي كنترل گرفتگـي ايجـاد مـي شود. جامدات جريان تغليظ شده به راكتور بي هوازي برگشت داده مي شود. در حاليكه مايع شفاف بـا
تخليه خروجي حذف مي شود.

راکتور-بی-هوازی-و-جداسازی-با-غشا

مشكلات گرفتگي و كاهش سلول هاي فعال متعددی گزارش شده است. مـشكلات گرفتگـي ناشي از مواد آلي معمولاً با تجمع مواد كلوئيدي و باكتري بر روي سطح غشاء بوجود مـي آيـد. مقـدار پمپاژ زياد جريان در عرض غشاء ممكن است منجر به كاهش باكتريهاي فعال شود كه بدليل ليز شدن سلول است. گرفتگي ناشي از مواد غير آلي بدليل تشكيل رسوب استراويت MgNH4POاست كه ناشي از افزايش pHهمزمان با عبور جريان از غشاء و آزاد شدن CO2است.

اطلاعات عملي مـشاهده شده كه از تعداد محدودي از مطالعات راكتور غشايي بدست آمده است، در جدول بالا خلاصه شـده
است. بطور معمول مقادير بارگذاري مواد آلي در محدوده مورد استفاده براي فرآيندهاي رشـد ثابـت و لايه لجن مي باشد. توسعه بيشتر در طراحي غشاء و ابزارهاي كنترل گرفتگي مي توانـد از راكتورهـاي بي هوازي جداسازي غشايي در آينده يك تكنولوژي موفق ايجاد كند.

 

راکتور-بی-هوازی-و-جداسازی-با-غشا

 

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp