تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه به روش لجن فعال

تصفیه به روش لجن فعال

تصفیه به روش لجن فعال یک فرایند رشد معلـق ھـوازي مي باشد. واحد ھاي اصلي سیستم لجن فعال شامل یک مخزن ھوادھي ، یک زلال ساز براي جداکردن جامدات بیولوژیکي و سیستم برگشت لجن مي باشد. در این سیستم فاضلاب ورودي Q قبل از ورود به مخزن ھوادھي یا بلافاصله پس از ورود به آن با لجن فعال برگشتي از مخزن ته نشین Rمخلوط مي شود به مخلوط فاضلاب و لجن فعال مایع مخلوط  گفته مي شود و میزان مواد معلق موجود که در این مایع مخلوط MLSSمعمولاً داراي محدوده بین 2000تا 4000 میلي گرم در لیتر است.

تصفیه به روش لجن فعال

پس از ورود فاضلاب به راکتور مواد آلي معلق به سرعت جذب لجن فعال مي گردند. زمان مورد نیاز براي این کار بین 20تا 45دقیقه مي باشد. پس از عمل جذب سطحي ، جامدات آلي جذب شده در حین عبور فاضلاب از مخزن هوادهی به صورت محلول در آمده و مورد اکسیداسیون بیولوژیکي قرار مي گیرند. جذب مواد محلول معمولاً بسیار سریعتر از جذب مواد معلق مي باشد.

تامین اکسیژن مورد نیاز مخزن ھوا دھي معمولاً با استفاده از تزریق ھواي فشرده یا ھواده ھاي مکانیکي سطحي صورت مي پذیرد ھر چند در برخي موارد از اکسیژن خالص نیز استفاده مي گردد. ھوادھي به فاضلاب به دو منظور انجام مي گیرد اولاً براي تامین اکسیژن مورد نیاز اکسیداسیون بیولوژیکي و ثانیاً براي اختلاف کافي و مناسب محتویات مخزن بھ منظور ایجاد تماس کافي بین لجن فعال و مواد آلي موجود در فاضلاب. در مواردي که اکسیژن خالص استفاده مي شود به منظور ایجاد اختلاط بایستي از ھمزن ھاي مکانیکي استفاده نمود. 

در پائین دست مخزن ھوادھي در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال مخزن جداکننده جامدات از مایع یا زلال ساز ھائي قرار دارد که در آن جامدات بیولوژیکي فعال در تھ مخزن ته نشین شده و پساب زلال از روي سرریز کانال خروجيهتخلیه مي گردد. معمولاً در مورد پساب خروجي فاضلاب شھري بعمل گندزدائي نیز بایستي انجام پذیرد درهمورد برخي فاضلاب ھاي صنعتي ممکن است بدلیل عدمهوجود عوامل بیماري زا نیازي به گندزدائي نباشد.از آنجا که مواد آلي ورودي به سیستم درهاکسیداسیون بیولوژیکي مصرف وتبدیل به سلول ھاي جدید مي شود براي ثابت نگھ داشتن غلظت جامدات درسیستم بایستي مقدار خالص جامدات بیولوژیکي تولید شده از سیستم دفع گردد . بطور معمول میزان این لجن مازاد بین 1تا 6درصد دبي فاضلاب ورودي مي باشد. 

ته-نشینی-لجن-فعال

دلیل اینکه کلمه فعال به لجن تصفیه به روش لجن فعال اتلاق مي گردد ، مربوط به خاصیت جذب جامدات بیولوژیکيه است در انتھاي راکتور غلظت مواد غذائي کاھش مي یابد و مواد آلي جذب شده تجزیه مي شوند در نتیجه ، ظرفیت جذب مواد آلي معلق و محلول توسط جامدات بیولوژیکي بسیار بالا مي باشد در ابتداي راکتور لجن بخش عمدھاي از ظرفیت جذب خود را بکار برده و تا زماني کھ مواد جذب شده را مصرف نکند قدرت جذب آن تجدید نخواھد شد. 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp