تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه خانه کشتارگاه مرغ

تصفیه خانه کشتارگاه مرغ

تصفیه خانه کشتارگاه مرغ به روش بیولوژیکی اجرا می گردد چراکه دارای آلودگی های خاصی می باشد. پسماندهاي مرغداري و دامپروري تركيبي از مدفوع و ساير مواد دفعي، زايدات حاصل از محل استراحت حيوانات، آب ناشي از شستشوي ظروف و كف محل نگه داري، آب بكار رفته در خنك كردن دام ها، زايدات ناشي از تغذيه دام ها و ساير آلاينده هاي توليدي توسط دام ها مي باشند.

 

مراحل تصفیه فاضلاب کشتارگاه مرغ :

تصفيه بي هوازي

تصفيه بي هوازي يكي از معمول ترين فرايندهاي طبيعي است كه به طور گسترده در تصفيه فاضلاب بكار ميرود.  لاگون بي هوازي متداول ترين روش تصفيه فاضلاب مرغداری است. يك لاگون تصـفيه فاضلاب مرغداری حاوي كود رقيق شده همراه با فاضلاب ناشي از شستشوي ساختمان، آب ناشي از بارش، آب هدر رفته و رواناب سطحي است. در لاگونهاي خاكي پسماند تا حدودي به مايع تبديل شده و توسط واكنشهاي بيولـوژيكي تثبيت ميگردد. به دليل اينكه لاگون بي هوازي به اكسيژن محلول نيازي ندارد، مي توان آن را عميق تر ساخت به طوري كه تا حد ممكن سطح تماس با هوا كاهش يابد. تجزيه بي هوازي پسماند دامپروري منجر به انتشار گازهاي بدبو ميگردد. اين گازها عمدتاً دي اكسيدكربن، متان، سولفيد هيدروژن و آمونيـاك هسـتند. مزايـاي سيسـتم هاي لاگوني در تصفيه فاضلاب مرغداری شامل انعطاف پذيري در ذخيره و دفع فاضلاب، نياز به مقدار زمـين كمتـر، امكان استفاده از پساب توليدي جهت آبياري زمين و پايين بودن هزينه هاي بهره برداري هستند.

با اينحال اين سيستم داراي معايبي از قبيل كاهش مواد مغذي پسماند، توليد بوهاي آزاردهنده (مثل H2Sو NH3و امكان آلودگي آبهاي زيرزميني است. تصفيه بيولوژيكي بي هوازي در يك لاگون چهارمرحله را طي مينمايد. اين مراحل شامل ته نشيني جامدات كود در كف لاگون، تبديل بيولوژيكي جامدات ته نشيني شده به اسيدهاي آلي و سـاير محصولات جانبي، تبديل اسيدهاي آلي بـه متـان و دي اكسـيدكربن و انتشـار بوهـاي نـامطبوع جـانبي ماننـد سولفيدهيدروژن، آمونياك و تركيبات آلي فرار VOCاست. 

تصفیه خانه کشتارگاه مرغ

تصفيه بيولوژيكي يكي از متداول ترين فرايند هاي بكار رفته در تصفيه فاضلاب مرغداري ها و دامپروريها است در صورت طراحي صحيح و بهره برداري مناسب از اين سيستم ها، راندمان خوبي خواهند داشت. اهداف تصفيه شامل استاندارد سازی خروجی طبق استاندارد محیط زیست و  تثبيت كود، حذف بو، حذف مـواد آلي، نيتريفيكاسيون، حذف مواد مغذي و بازيافت انرژي(متان)
مي باشند.

تصفيه هوازي يك فرايند تجزيه بيولوژيكي است كه معمولاً براي تصفيه فاضلاب خانگي بكار ميرود. تئـوري، دستورالعمل طراحي و بهره برداري از آنها بطور كامل تهيه و مدون شده است. نتايج تصفيه به مقدار زيادي به ميزان اكسيژن رساني و زمان ماند جامدات SRTبستگي دارد. محصولات نهايي تجزيه بيولوژيكي شامل آب،د ي اكسيدكربن، نيترات، سولفات و ساير مولكول هاي ساده است. شكل زیر مودار معمول تصفيه هوازي را نشان مي دهد.

تصفيه هوازي بوي نامطبوع ناشي از كود را برطرف نموده و معمولاً براي تصفيه پسماندهاي رقيق يـا دوغـاب جداسازي شده از كود مناسب است. جامدات موجود در كود مقدار اكسيژن و انرژي مورد نيـاز بـراي اخـتلاط را افزايش ميدهند. هوادهي دوغاب كود به ميكروارگانيسمها اجازه داده تا مواد آلي محلول را جـذب و متابوليسـم نمايند. اين مواد شامل اسيدهاي آلي و فنلها هستند كه باعث ايجاد بوهاي نامطبوع ميگردند. به دليل اينكه تثبيت كامل كود حيواني توسط فرايندهاي تصفيه هوازي به طور معمول اقتصادي نيست، براي كنترل بخشي از بوهاي نامطبوع، ميزان هوادهي كمتر توصيه مي گردد.

یک سیستم متداول تصفیه هوازی تصفیه خانه کشتارگاه مرغ

 

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp