تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری :

واحد هاي تصفیه فاضلاب شهری در ايالت متحده آمريكا جهت فاضلاب خام شهري شامل مراحل مقدماتي ،اوليه و ثانويه مي شوند و در برخي ازمراحل تصفيه هاي اضافي به پساب تصفيه شده (كه يك جريان تغليظ شده از جامدات در مايع است)بنام لجن تبديل ميشود.لجن تصفيه شده مورد نياز براي مصرف يادر دسترس كه تصفيه اضافي پساب ممكن است فرصت مصرف مجدد آن را فراهم كند.در روش اجرائي تصفيه فاضلاب شهري كه شامل مرحله مقدماتي براي تخليه پساب تصفيه شده به آبهاي سطحي استفاده  مي شود نه براي تسهيل استفاده برروي محصولات كشاورزي .

چون روشهاي تصفيه فاضلاب شهري در ايالت متحده آمريكا به خوبي تاسيس شده و چون پساب مربوط به برخي قسمتهاي تصفيه فاضلاب شهري هر دوبه آبهاي سطحي تخليه مي شوند و نيز براي آبياري زمينهاي كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد ،سطوح بالاتر ياثانويه تصفيه فاضلاب اساسا”براستفاده مجدد فاضلاب در آبياري زمينهاي كشاورزي در ايالت متحده آمريكا مقدم تراست.

استفاده مجدد از فاضلاب براي توليد مواد غذائي‌ يا نياز مصرف مجدد ديگري از قبيل تخليه به آبهاي زير زميني و يا آبياري زمينهاي شهري اساسا”بعد از تصفيه ثانويه فاضلاب اتفاق مي افتد و ممكن است به تصفيه اضافي نياز داشته باشد . در تصفيه ثانويه براي توليد آب بازيافتي(يا براي تهيه آب به نحوي كه مجدداستفاده شود)اغلب مواد منعقدكننده ،فيلتراسيون وموادضدعفوني كننده اضافه مي شود . در اين تصفيه لجن ها ممكن است به روش پركردن زمين يادفن،دفع شود يابراي توليد محصولات غذائي يا مصارف ديگري مثل پرورش و ايجاد جنگل وكشاورزي وتوليدمحصولات غيرغذائي استفاده شود.

کیفیت فاضلاب در تصفيه فاضلاب شهري :

تصفيه فاضلاب شهري ،منبع آب  مصرفي جوامع را تامين ميكند .در سال 1990،ميانگين مصرف سرانه هرمنطقه ازسيستمهاي منابع آبي عمومي درا يالت متحئه آمريكا 184گالن (700ليتر )در روز بود .در نواحي خشك ،توليد فاضلاب شهري اساسا”كمتر از مقدار دريافتي براي منابع آبي است ،امادر برخي نواحي جريان فاضلاب به دليل نفوذ وشناور شدن درون سيستمهاي جمع آوري فاضلاب به منابع آبي وارد ميشود .

مصرف 85%آب به عنوان يك براوردي از توليد فاضلاب شاخص بكار ميرود . يك شهري باجمعيت 200000نفري ميانگين حدودا”31ميليون گالن ،فاضلاب خام توليد مي كنند (حدودا”117ميليون متر مكعب در روز ).مقدار پساب فاضلاب تصفيه شده خروجي بطور محسوس از مقدار اوليه فاضلاب خام كمتر نشده است .

همان طور كه معمول است اگر لجن بدون آب (خشك)شده باشدكيفيت پساب تصفيه شده از دستگاههاي تصفيه ثانويه فاضلاب در ايالت متحده بايستي طبق قانون فدرال :ميزان متوسط ماهانه 30 ميليگرم درليتر از آكسيژن خواهي بيوشيميائي يا BODاندازه گيري مقدار مواد زنده قابل تجزيه بيولوژيكي باقيمانده )و 30 ميليگرم از جامدات معلق (جامدات شناور درفيلتراسيون )مطابقت نمايد .

غلظتهاي مشخص شده در پساب واحد هاي تصفيه فاضلاب درقسمت دوم خلاصه شده است بيشتر اطلاعات جزئي مربوط به كيفيت پساب شاخص دربخشهائي از اين گزارش ارائه شده است جائي كه اثرات بالقوه سازنده هاي فردي در نظر گرفته شده است .

مقدار لجن فاضلاب شهري توليد شده توسط دستگاههاي تصفيه فاضلاب يك مقدار دور از ذهن است .چون اين مقدار تحت عنوان تصفيه لجن شاخص تغيير ميكند به دليل اينكه توده جامدات خشك در طول بيشتر فرايندهاي تصفيه نگهداري مي شوند وزن خشك مفيدترين اصل براي فشردن مقدار لجن تصفيه فاضلاب شهري مي باشد .

تصفيه اوليه وثانويه يك مقدار كلي حدودا”95/1پوند (94/0كيلوگرم)جامدات خشك هرهزار گالن ازفاضلاب تصفيه شده را توليد ميكند .مواد شيميائي ولجنها درطول مراحل تثبيت و انتقال (به بخشهاي بعدي در اين قسمت مراجعه كنيد )به طورمحسوس مي تواند توده جامدات در لجنهاراافزايش دهد .

تثبيت بيولوژيكي براي كاهش توده جامدات معلق درون اكسيداسيون برخي جامدات زنده ارگانوليك فرار درلجنها بكار ميرود براي مثال اگر لجن شامل 80%جامدات معلق فرار شود و 50%آنها ازطريق اكسيداسيون خراب شود توده تثبيت شده جامدات لجن به 60%از توده اوليه كاهش خواهد يافت  جامدات شاخص شامل لجن در مراحل مختف تصفيه در اين بخش خلاصه شده است ميزانهاي مشخص شده مشترك ديگر لجن در بخش دوخلاصه شده است همچنين باپسابهاي فاضلاب بيشتر اطلاعات جزئي در مورد سازنده هاي ويژه فاضلاب در قسمتهائي از گزارش يافت مي شود جائيكه اثرات بالقوه اين سازنده ها بحث مي شود .

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp