تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی در حد استانداردهاي محيط زيست، در يك واحد تصفيه فاضلاب وجود ندارد. بنابراين تعدادي از واحدهاي پيش تصفيه از قبيل آشغالگيري، ته نشيني، متعادل سازي و خنثي سازي و همچنين تعدادي واحدهاي تصفيه تكميلي مانند ته نشيني ثانويه، گندزدايي، تغليظ، هضم و دفع لجن و غيره براي تصفيه كامل فاضلاب لازم است. خصوصيات فاضلاب كارخانه توليد اوره، كارخانه داروسازي و مخلوط اين دو نوع فاضلاب در جدول زیر نشان داده شده است.

فاضلاب صنايع داروسازي ممكن است به عنوان منبـع انرژي، در فرايند نيتروفيكاسيون فاضلاب هاي حاوي نيتروژن بالا بكار رود. چنين گزينه اي مزيت مكانيسـم تصـفيه دوگانه را نشان مي دهد. در اين سيستم همزمان با نيتريفيكاسيون، اكسيداسيون مواد آلي نيز انجام مي شد. 

انواع تأسيسات تصفيه و دفع فاضلاب كارخانجات داروسازي

  1. تصفيه فاضلاب كارخانجاتداروسازي توليد كننده مواد آلي سينتتيك
  2. تصفيه فاضلاب كارخانه داروسازي تخمير / موادآلي سينتيك

یك كارخانه داروسازي تخمير / سنتز مواد آلي، توليد كننده استرپتومايسين، تتراسايكلين، دو نوع آنتي بيوتيك ديگر، اسيدفرميك، اسيدبنزوئيك و غيره می باشد. می توان از يك تصفيه خانه بيولوژيكي 5مرحله اي با زمان ماند فرايند بين 45 – 65روز استفاده کرد. تصـفيه خانه شامل زلال سـاز اوليـه، دو حـوض هوادهي گستردهلجن فعال– بصورت سري -زمان ماند 12روز- حوض ته نشيني ثانويه، دو هاضم بـه صـورت مـوازي، دو صافي چكنده با بارگذاري استاندارد بصورت موازي، يك برج اكسيداسيون بيولوژيكي با بارگذاري بالا، زلال ساز نهايي، دو بركه تثبيت هوا دهي شده بصورت سري، بركه تثبيت، كلرزني، هاضم هوازي لجن، بركه تثبيت لجن، كاربرد لجن تثبيت شده در زمين و بركه نگهداري آب هاي ناشي از سيستم سرمايش-زمان ماند يك روزه- می توان استفاده کرد.

انتخاب روش تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی

فاضلاب صنايع دارويي داراي خصوصيات بسيار متغيري هستند. مطالعات تصفيه پذيري آنها بايستي بطور مجزا، مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد تا بتوان معيارهـاي طراحـي مطلـوب را بـراي هركـدام ارائـه نمـود. فرايندهاي فيزيكوشيميايي از قبيل تهي سازي با هوا، انعقاد و لخته سازي در تصفيه اينگونه فاضلاب ها مؤثر نيسـتند. اما در بسياري از موارد ته نشيني روشي مناسب براي تصفيه اين گونه فاضلابها بوده است. مطالعات تصفيه پذيري انـواع  فاضلاب هاي صنايع دارويي نشان داده است كه تمامي آنها قابل تصفيه بيولوژيكي هسـتند. بنـابراين تركيبـي از فرايندهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي براي تصفيه فاضلاب هاي صنايع دارويي مناسب هستند.

يـك سيسـتم تصفيه بيولوژيكي دو مرحله اي يا تلفيقي از فرايندهاي بي هوازي و هوازي براي تصفيه فاضلاب صنايع دارويي مؤثر
واقع شده اند. در طراحي سيستم هاي تصفيه فاضلاب صنايع دارويي بايستي به تغييرات شديد خصوصيات كيفـي اين گونه فاضلاب ها توجه نمود تا در زمان بهره برداري دچار مشكلات ناشي از شوك آلي و هيدروليكي و در نتيجه با كاهش راندمان وحتي از كار افتادن سيستم مواجه نشويم. بعد از انتخاب روش ها و تكنولوژي هاي مختلف تصفيه فاضلاب، با انجام آناليز اقتصادي، بهترين تكنولوژي انتخاب مي گردد.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp