تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب گاو داری

تصفیه فاضلاب گاو داری :

تصفیه فاضلاب گاو داری  از جمله مهمترین بخش های نگه داری از گاو داری ها می باشد که با توجه به مواد موجود در فاضلابی که میخواهیم تصفیه شود پارامتر های متفاوتی بستگی دارد…

  1. BOD     اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

2. COD     اکسیژن خواهی شیمیایی

3. TSS      مواد جامد معلق قابل  ته نشینی

4. VSS      مواد قابل ته نشینی فرار

5. TOG     چربی و روغن

6. TKN     کل ازت آلی و غیر آلی

7. P         فسفر

فاضلاب گاو داری ها به دلیل شستشوی مکرر محل نگه داری دام ، حجم فاضلاب بالایی را تولید می کند. و اینکه به دلیل بار آلی بالا فاضلاب این صنعت ، می تواند جز صنایع آلاینده محسوب شوند لذا تصفیه فاضلاب گاو داری  از جمله اولویت های هر گاوداری می باشد.

تصفیه فاضلاب گاو داری
تصفیه فاضلاب گاو داری

فاضلاب هایی که در گاوداری ها تولید می شود از حمله ی فاضلاب های صنعتی می باشد و برای تصفیه فاضلاب گاوداری باید محل شستشوی دام و محل شستشوی شیر دوشی دام ها را در نظر گرفت. بار آلی بالای این نوع فاضلاب ناشی از فضولات دام و باقی مانده شیر است. به همین دلیل کدورت بالا و مواد آلی بالایی دارند. لذا باید ابتدا باید کدورت و مواد معلق بالای این فاضلاب ها را کاهش داد.و سپس با سیستم های هوازی و بی هوازی ادامه فرآیند های تصفیه را ادامه داد.

بزرگترین مزایای تصفیه فاضلاب گاو داری صرفه جویی قابا ملاحظه در مصرف آب است چرا که آب زیادی در گاوداری ها مصرف می شود. و همچنین امکان فروش آب تصفیه شده به کشاورزان و تولید کود بیولوژیکی حاصل از نولید لجن فرایندی و فروش کود و تولید گاز قابل استفاده در گرمایش و پخت و پز کارکنان گاوداری.

تصفیه فاضلاب گاو داری  در سه بخش فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی انجام می پذیرد. در تصفیه فیزیکی ابتدا مواد جامد معلق قابل ته نشینی کوجود در فاضلاب توسط آشغالگیر و یا آشغال خرد کن ، ته نشینی اولیه ، دانه گیری ، صاف کردن ، شناور سازی یا چربی گیری

در مرحله شیمیایی  تصفیه فاضلاب گاو داری ، برخی مواد به علت ماهیت کلوئیدی به شکل محلول هستند و قابلیت ته نشینی و جدا سازی خود به خودی ندارند. به همین دلیل برای جدا سازی این مواد از فاضلاب باید پیوند های موجود بین این مواد و آب شکسته شود.باید از طریق تزریق مواد لخته ساز و پلیمر های شیمیایی شکسته شده و تولید فلوک و یا لخته از طریق نیروی ثقل ته نشینی شده و از فاضلاب جدا و یا به صورت ترکیبی بی اثر خنثی می شود.

در مرحله بیولوژیکی تصفیه فاضلاب گاو داری  یا همان تصفیه ثانویه با استفاده از فعالیت میکرو ارگانیزم ها به جداسازی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی تحت شرایط خاص می پردازیم. در تصفیه بیولوژیکی ما به دنبال حذف مواد آلی کربن دار و فسفر و نیتروژن هستیم.

تصفیه فاضلاب گاوداری
تصفیه فاضلاب گاو داری
4.7/5 - (25 امتیاز)
4.7/5 - (25 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp