تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

كاهش سولفيد فاضلاب :

كاهش سولفيد فاضلاب :

بمنظور كاهش سولفيد فاضلاب که از جمله مهمتـرين تركيبـات موجـود در فاضلاب هستند، راه متفاوتی وجود دارد. تركيبات سولفيد داراي عنصر گوگرد در ساختمان خود ميباشند. گوگرد و تركيبات آن در اكثر صنايع شيميايي مورد استفاده قرار گرفته و يا توليد ميشوند، از اين رو انواع مختلفي از آنهـا در فاضـلاب ايـن صنايع يافت ميشود. از جمله مهمترين تركيبات سولفيد موجود ميتوان به سولفيد هيدروژن و مركاپتان اشاره كرد. وجود سولفيد هيدروژن در فاضلاب شهري و صنعتي باعث كاهش خوردگي مجاري انتقال فاضلاب شـده و منجر به از بين رفتن آنها در طولاني مدت ميشود. وجود سولفيد هيدروژن و مركاپتان در فاضـلاب همچنـين باعث توليد بوي بد شده و نيز منجر به سوزش چشم و سردرد ميشود.

برای كاهش سولفيد فاضلاب منابع اصلي تهيه اين عنصر در دنيا را باید شناخت. معادن گوگرد عنصري، معادن سولفيدي، سوختهاي سولفيدي و سولفات ها است. قسمت اعظم گوگرد توليدي جهان براي توليد اسيد سولفوريك (H2SO4)استفاده ميشود. اسيد سولفوريك توليدي اغلب براي ساخت كودهاي شيميايي (نزديك به 40ميليون تن در سال)، باتريهاي سرب- اسيد و بسياري از صنايع ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد. مقادير كمي از گوگرد توليدي جهان نيز براي ساخت لاستيكهاي ولكانيزه، حشرهكش ها(هومر، شاعر يونان باستان نزديك 2800سال پيش از گوگرد به عنوان آفتكش ياد كرده است)، باروت و رنگدانه ها استفاده ميشود. گوگرد علاوه بر اسيد سولفوريك ميتواند تركيبات جالب ديگر نيز ايجاد نمايد. سولفيد هيدروژن  (H2S)تركيب گازي است كه بوي تخم مرغ گنديده ميدهد. دي اكسيد گوگرد  (SO2)كه حاصل سوختن گوگرد در هوا است به عنوان عامل رنگبر، حلال، ضد عفوني كننده و ماده سرد كننده مورد استفاده
قرار ميگيرد. اگر دي اكسيد گوگرد با آب تركيب شود توليد اسيد سولفورو ) (
H2SO3ميكند كه اسيديضعيف بوده و جزء اصلي بارانهاي اسيدي به شمار ميرود. در كشور ما ايران نيز با توجه به منابع عظيمسوختهاي فسيلي، سالانه مقادير زيادي از اين عنصر گرانبها از طريق بازيافت از منابع نفت و گاز تهيه مي– شود. اين تركيب از اجزاي ساختاري مهم بسياري از تركيبات آلي و معدني مانند انواع مركاپتانها، تيوفنها، سولفيدها، پليسولفيدها و سولفاتها ميباشد كه هر كدام به نوبه خود كاربردهاي مهمي را در صنايعشيميايي، دارويي، غذايي و … دارند. در اين ميان سولفيدها تركيبات شيميايي شامل دي آنيون گوگرد ميباشند كه ممكن است از نمك يا استر سولفيد هيدروژن يا به صورت مستقيم از واكنش دادن گوگرد و فلز به وجود آيند.همچنين اين تركيبات داراي ماهيت قليايي بوده و در اثر واكنش با پروتونها به HSتبديل ميشوند كه اين تركيبنيز به نوبه خود در pHاسيدي به سولفيد هيدروژن تبديل ميشود. برای كاهش سولفيد فاضلاب  زمانيكه يكي از هيدروژنهاي موجود در سولفيد هيدروژن توسط فلزات و يا راديكالهاي ديگر جايگزين شود سولفيدهاي ديگر به وجود ميآيند. سولفيدهاي فلزي محلول در تهيه انواع رنگها، در صنايع چرم و همچنين در تهيه انواع سموم شيميايي به كار برده ميشوند. سولفيدهاياستخراج شده از معادن در اثر حرارت دادن به اكسيدهاي گوگردي و فلزي تبديل ميشوند. اين تركيبات به مقداربسيار زياد در فاضلاب صنايع مختلف يافت شده و از طرفي نيز تهديدي جدي براي محيطزيست به حساب مي آيند. ازاين رو لزوم حذف آنها از فاضلاب روشن است.

روشهاي كاهش سولفيد فاضلاب عموما شامل اضافه كردن يك ماده ي شيميايي به فاضلاب بـراي حصول يكي از اهداف مانند ترسيب سوافيد به صورت تركيبات سولفيد غير قابل انحلال و بيبو (مانند افزودن FeCl3وFeCl2 )ايجاد يك حالت بافري در فاضلاب و نگه داشتن pHدر يك حالت ملايم بـازي در حفـظ بيشـتر سـولفيد بـه صورت HSغير فرار با افزودن ،(Mg(OH)2از بين بردن باكتريهاي سولفيدوژني با افـزودن NaOClيـا ،(NaOH) جلوگيري از كاهش باكتريايي سولفات با افزايش ظرفيـت ردوكـس فاضـلاب  بـا افـزودن Ca(NO3)3و اكسـيدكردن
سولفيد و به تاخير انداختن ايجاد شرايط بي هوازي با دميدن اكسيژن ميباشد.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp