تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc

تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc

اجرای تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc بهینه می باشد چرا که نیازی پیش تصفیه زلال ساز اولیه یا آشغالگیر ریز و زلال ساز ریز برای جدا سازی جامدات از مایع ندارد.شباهت هاي زيادي بين شرايط طراحي RBC و صافي هاي چكنده وجـود دارد.
هر دو سيستم مساحت سطح بيوفيلم زيادي را تشكيل مي دهند و به انتقال جرم اكـسيژن و مواد مغذی از مايع حجيم به بيوفيلم وابسته است.پيچيدگي در مشخصات فيزيكي و هيدروديناميكي باعـث شـده است طراحي فرآيند
RBC بر اساس اطلاعات اساسي از تاسيسات ميداني و طرح پايلوت باشد. همانند صافي چكنده ، بارگذاري آلي بر بازده حذف BODموثر است و بارگذاري نيتروژن بعد از اينكه غلظت BODبه حداقل رسيد،بر بازده نيتريفيكاسيون موثر است.

مراحل تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc

  1. مرحله بندي واحدهاي  RBC
  2. ضوابط بارگـذاري
  3. مشخـصات پـساب خروجـي
  4. طراحـي زلال سازي ثانويه
تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc

 

مرحله بندي واحدهاي  RBC

مرحله بندي عبارت از محفظه سازي ديسك هاي RBC به شـكل يكسري از سلول هاي مستقل مي باشد. بر اساس اصول سينتيك بيولوژيكي و انتقـال جـرم،سـرعت هاي ويژه حذف سوبسترا بيشتر در بيوفيلم هاي RBC با غلظت هاي بالاتر سوبسترا در مايع حجيم انجـام خواهد شد. بدليل اينكه معمولاً هدف نهايي تصفيه، غلظت پايين سوبسترا در پساب خروجي و مقادير حذف ويـژه سوبسترا به مقدار زياد است، كاهش سطح ديسك هاي مورد نياز فقـط بـا اسـتفاده از واحـدهاي RBC مرحله بندي شده محقق مي شود. كاربرد فرآيند RBCمعمولاً شامل تعدادي از واحدها مي باشد كـه بصورت سري بهره برداري مي شود. تعداد مراحل بسته به اهداف تصفيه بـا دو تـا چهـار مرحلـه بـراي حذف BOD و شش مرحله يا بيشتر براي نيتريفيكاسيون مي باشد. مراحل با استفاده از بافل در يـك تانك واحد

تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc

و يا با استفاده از تانكهاي مجزا بصورت سري انجام مي گيرد. مرحله بندي باعث گـسترش شرايط مختلفي مي شود كه ارگانيسم هاي متفاوتي به شكلهاي مختلف مرحلـه بـه مرحلـه رشـد مـي كنند. درجه پيشرفت در هر مرحله بطور اوليه به غلظت مواد آلي محلول در مايع حجيم بـستگي دارد. هر كدام از مراحل بعدي همراه با عبور جريان فاضلاب از سيستم، پساب ورودي بـا غلظـت مـواد آلـي كمتر نسبت به مرحله قبل دريافت مي كنند.

ضوابط بارگـذاري تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc

بر اساس تجربه، عملكرد يـك سيـستم RBCبـا سـرعت كـل بارگذاري سطحي ويژه و BODمحلول براي حذف BODو آمونياك براي نيتريفيكاسيون در ارتباط مي باشد. براي تصفيه موفق، سرعت بارگذاري بايد در محدوده ظرفيت انتقال اكسيژن سيـستم باشـد.

مشكلات اسلافينگ بيوفيلم، بو و عملكرد ضعيف زماني صورت مي گيرد كه ميـزان تقاضـاي اكـسيژن ناشي از بارگذاري BOD از ظرفيت انتقال اكسيژن سيستم بيشترشود. مشخصه اين مشكل، گـسترش بگژيوتا بر روي بخش خارجي بيوفيلم است كه يك باكتري اكسيد كننده سولفور احياء شده مي باشـد و از اسلافينگ جلوگيري مي كند. 

بيوفيلم ضخيم باعث افزايش وزن كافي براي فشار به نيروي ساختاري شافت و ديسكهاي پلاستيكي مي شود. در شرايط بارگذاري زياد ، حالـت بـي هوازي در عمق فيلم ثابت افزايش مي يابد. سولفات به H2احياء مي شود و به لايه هاي بيرونـي تـر بيوفيلم نفوذ مي كند كه اكسيژن در دسترس مي باشد. بگژيوتا كه يك بـاكتري رشـته اي بـا توانـايي احياء H2Sو ساير تركيبات احياء شده سولفور مي باشد، بيوفيلم سفيد محكم تشكيل مـي دهـد و در شرايط چرخش معمول RBCجدا نمي شود.

در طراحي واحدهاي تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc انتخاب بارگذاري BODكم در واحدهاي اوليه طراحي مرحله اي بـراي جلوگيري از بارهاي بيش از حد اهميت دارد. مشكلات بو، اكثراً بصورت دوره اي بوسيله بارگذاري آلـي اضافي بويژه در مرحله اول بوجود مي آيد. بدليل اينكه BODمحلول بطور سـريعتري در مرحلـه اول يك سيستم RBCمورد استفاده است، اكثـر سـازندگان تجهيـزات RBCبارگـذاري BODمحلـول ويژه براي مرحله اول را حـدود ۱۲ تا ۲۰  (g sBOD/m2.d) 

روش طراحي سيستمهاي RBCبراي انجام نيتريفيكاسيون خيلي شبيه مواردي اسـت كـه در صـافي هاي چكنده نيتريفيكاسيون ثالث نشان داده شد و غلظـت BODمحلـول قبـل از نيتريفيكاسـيون در واحدهاي RBCكاهش مي يابد. قبل از اينكه تعداد نيتريفاير هاي مهم بر روي ديسكهاي RBCزيـاد شود، غلظت BODمحلول بايد به 15 mg/lبرسد. 

مشخصات پساب خروجي تصفیه پساب صنایع غذایی به روش rbc :

سيستم هاي تصفيه با RBC را ميتوان براي سطوح تصفيه پيـشرفته يا ثانويه طراحي كرد.مشخصات BODپساب خروجيتصفيه ثانويه و فرآيندهاي لجن فعال بـا بهـره برداري مناسب قابل مقايسه مي باشد. در جايي كه پساب خروجي نيتريفـاير شـده مـورد نيـاز اسـت ، سيستمهاي RBCبراي فراهم كردن تصفيه تركيبي BODو نيتـروژن آمونيـاكي يـا فـراهم نمـودن نيتريفيكاسيون جداگانه پساب خروجي ثانويه استفاده مي شـود. 

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp