تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان

تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان

تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان RBC  شامل يكسري از ديسك هاي مدور محصور پلي استيرن يـا پلـي وينيـل كلريـد مي باشد كه در فاضلاب مستغرق است و در ميان آن به گردش در مـي آيـد. تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان RBC ابتدا در سال 1360در آلمان بكـار بـرده شـد و سپس در ايالات متحده ارائه گرديد. صدها مورد از تاسيسات RBC در دهه 1970 نصب شد و فرآيند در تعدادي از گزارشات مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت.

 

تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان مستغرق

ديسكهاي پلاستيكي استوانه اي به يك شافت افقي متصل شده و در اندازه هـاي واحـد اسـتاندارد بـه قطر تقريباً 3.5 متر و طول 7.5متر فراهم شده است. مساحت سـطح ديـسكها براي يك واحد استاندارد تقريباً  3300 متر مربع و يك واحد با چگالي بالاتر نيـز بـا مساحت سطح تقريبي 13400متر مربع قابـل اسـتفاده اسـت. 

واحـد تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان RBC بصورت غير كامل (معمولاً 40درصد) در يك تانك حاوي فاضلاب مستغرق است و ديسكها بـه آرامـي در دور تقريبي 1تا 1.6دور در دقيقه به گردش در مي آيد.

محـرك هـاي مكانيكي معمولاً براي چرخش واحدها مورد استفاده مي باشد. اما واحدهايي كه محرك آنهـا هـوا مـي باشد نيز به كار گرفته شده است. در واحدهاي به حركت در آمده بـا هـوا ، يـك آرايـشي از ظرفهـا در كناره هاي ديسكها ثابت شده است و هوادهي ديفيوزري براي هدايت هوا مورد اسـتفاده مـي باشـد تـا باعث چرخش شود. همزمان با خارج شدن ديسكهاي RBC از فاضلاب ، هوادهي بـا در معـرض قـرار گرفتن با اتمسفر انجام مي شود. فاضلاب از ميان ديسكها به سمت پايين جريان مي يابد. سيستم هاي RBCمشابه صافي چكنده احتياج به پيش تصفيه زلال ساز اوليه يا آشغالگير ريز و زلال سـاز ثانويـه براي جداسازي جامدات/ مايع دارد.

مستغرق بودن 30-70درصد است و واحـدهاي بـا محـرك هـوا بـراي فـراهم كـردن اكسيژن و چرخش مورد استفاده بود. مزاياي مورد ادعا براي واحد مستغرق شامل كاهش بارگذاري بـر روي شافت و بلبرينگ، بهبود كنترل بيومس بوسيله تلاطم هوا، امكان استفاده از دسـته هـاي بزرگتـر ديسك و تسهيل در تطابق با تانكهاي هوادهي موجـود اسـت. هـر چنـد بـدليل مقـادير نـسبتاً پـايين اكسيژن محلول موجود در مايع، فعاليت تجزيه بيولوژيكي بوسيله واحدهاي مـستغرق ممكـن اسـت از نظر اكسيژن محـدود شـود.

واحـدهاي تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان  RBC بـراي جلـوگيري از رشـد جلبـك، حفاظـت ديـسكهاي پلاستيكي از اثرات در معرض قرار گرفتن نور فرابنفش و براي جلوگيري از افت حرارت اضافي در آب و هواي سرد، سر پوشيده مي باشد.

تاريخ تاسيسات واحـدهاي تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان  RBC فراز و نشيب هايي دارد كه ناشي از طراحي مكانيكي نامناسـب و فقـدان فهـم كامل فرآيند بيولوژيكي است. خرابي ساختار شافتها، ديسكها و سيستم هـاي حمـايتي ديـسك اتفـاق
افتاده است. مشكلات اسلافينگ و گسترش بيوفيلم اضافي منجر به آسيب ديسك، بلبرينـگ و شـافت هاي مكانيكي شده است. خيلي از اين مـشكلات در ارتبـاط بـا عـدم احتيـاط در طراحـي و مـشكلات مقياس گذاري از طرح پايلوت به طرح هاي بـا مقيـاس كامـل مـي باشـد. اكثـر مـشكلات مـرتبط بـا تاسيسات اوليه حل شده است و تاسيسات
RBCمتعدد بطور موفقيت آميزي در حـال بهـره بـرداري مي باشد.

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp