تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اجرای لوله گذاری فاضلاب

روش اجرای لوله گذاری فاضلاب

روش اجرای لوله گذاری فاضلاب در طراحی شبکه فاضلاب بسیار با اهمیت است چراکه خروج ناخواسته جریان از شبکه فاضلاب می تواند بـر سـلامت افـرادي تـاثیر بگـذارد کـه در معرض آن شرایط قرار میگیرند، علاوه بر آن، خسارت هاي اقتصادي حاصله نیز ممکن است زیاد باشد که میزان آن بستگی به محـل وقـوع این پدیده و میزان غرقاب شدگی اراضی مجاور شبکه دارد.

روش اجرای لوله گذاری فاضلاب

تعداد دفعات خروج ناخواسته فاضلاب از شبکه فاضلاب باید با بررسی موارد زیر تا حد ممکن محدود گردد :

  • پیامدهاي خروج فاضلاب از شبکه بر بهداشت و ایمنی شهروندان
  • هزینه هاي ناشی از غرقاب شدگی اراضی در اثر فرار فاضلاب از شبکه
  •  خسارت هاي ناشی از فرار فاضلاب از شبکه
  • امکان تبدیل شرایط اضافه بار هیـدرولیکی در شـبکه بـه پـس زدگـی فاضـلاب در فاضـلاب روها و آبگرفتگی زیرزمین ساختمان ها

شبکه باید به نحوي طراحی، اجرا و نوسازي شود که امکان نگهداري از آن در حین دوره بهرهبرداري به نحو مناسـب و
بدون به خطر انداختن پرسنل بهرهبردار وجود داشته باشد. امکان دسترسی به اجزاي شبکه و فضاي کار کافی براي انجـام
عملیات نگهداري باید پیشبینی و فراهم گرد. 

اثرات و پیامدهاي آلودگی آب هاي زیرزمینی به وسیله شبکه فاضلاب، از جمله بـه واسـطه نشـت فاضـلاب یـا تخلیـه فاضلاب خام از سرریزهاي شبکه فاضلاب، باید مورد بررسی قرار گیـرد و اطمینـان حاصـل شـود کـه اثـرات و پیامدهاي آلودگی در حد معیارهاي استانداردهاي زیست محیطی مربوطه باشد. به این منظور در مناطق حساس -نظیر منابع تامین آب شرب، چاه هایی که از آنهـا برداشـت آب صـورت مـی گیـرد و مناطقی که داراي سطح آب زیرزمینی بالا میباشند( لازم است ملاحظات و ضوابط ویژه در نظر گرفته و اعمال شود. 

شبکه فاضلاب باید به نحوي طراحی، اجرا، نگهداري و بهره برداري گردد که تا حد امکـان از تولیـد بـو و ورود هرگونـه مواد قابل اشتعال، سمی و خورنده به داخل شبکه جلـوگیري شـود. بـراي بـه حـداقل رسـاندن تولیـد بـوي نـامطبوع در فاضلاب رو هاي ثقلی میباید در مرحله طراحی، فضاي کافی در سراسر شبکه براي عبور جریان هـوا و تهویـه فاضـلابروها در بالاي سطح فاضلاب پیشبینی شود. سپتیک شدن در اثر سکون، توقف و راکد ماندن فاضلاب در شرایط بی هوازي اتفـاق مـی افتـد.فاضـلاب سـپتیک مـی توانـد گازهاي سمی یا قابل اشتعال نظیر سولفید هیدروژن  و متان تولید نماید که خود منجر بـه ایجـاد بـوي زننـده،
آسیب شیمیایی به شبکه فاضلاب، بروز مشکلات در فرآیند تصفیه فاضـلاب و بـروز خطـرات بـراي ایمنـی و بهداشـت عمـومی
می گردد.

بنابراین باید با کوتاه نمودن زمان ماند فاضلاب در خطوط اصلی شبکه فاضلاب، در مخازن ذخیره موقت و سیفون هـا و همچنین با ایجاد شرایط خود شستشویی به منظور تامین شرایط هوازي در فاضلابروها از بروز شرایط سـپتیک جلـوگیري شـود. چنانچه برقراري این شرایط امکانپذیر یا موثر نباشد باید از روشهاي دیگر مانند اکسیداسیون شیمیایی فاضلاب یـا تـه نشـینی استفاده نمود. در انتخاب مواد شیمیایی باید زیانهاي بالقوه آنها بر محیط زیست در نظر گرفته شود. 

 

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp