تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آدم رو فاضلاب

آدم رو فاضلاب

آدم رو فاضلاب نقاطی می باشند که از طریق آنها به شبکه های فاضلاب می توان دسترسی پیدا کرد.علاوه بر افت انرژي در طول مسیر فاضلاب رو ، افت موضعی و محلی انرژي نیز در برخی نقاط شبکه جمع آوري فاضـلاب وجود دارد که علت آن اغتشاش و آشفتگی جریان، جریانهاي چرخشی که در اثر تغییـرات سـرعت و جهـت جریـان و یا گرفتگی مسیرجریان، ایجاد می شوند، می باشد. آدمروها، یکی از محـل هاي عمده افت موضـعی انـرژي اسـت که می باید در محاسبات هیدرولیک شبکه فاضلاب منظور گردد.

آدم رو فاضلاب

افت انرژي در محل آدم روها به شکل و ابعاد آدم رو، تعداد و ابعاد فاضلاب رو هاي ورودي به و خروجی از آدم رو فاضلاب ، وجـود یا عدم وجود پرش هیدرولیکی در آدمرو،زاویه چرخش و انحراف جریان در آدمرو، میزان جریان و تراز قرارگیري ورودي و خروجی وابسته است. افت انرژي در محل آدمرو باید در محاسبات شبکه فاضلاب رو در نظر گرفته شود. نحوه محاسبه افـت انرژي در محل آدمرو هاي شبکه هاي فاضلاب به شرح زیر توصیه می گردد.

 • در مرحله طراحی یا تحلیل شبکه هاي فاضلاب توصیه می شود افت موضعی انرژي در آدمروها با افزایش ضریب مانینگ منظور و جبران شود. میزان افزایش ضریب مانینگ به طورکلی معادل با 10 درصـد توصـیه می گردد.
 • درمواردي که ارزیابی دقیق تر افت انرژي درشبکه فاضلاب رو مطرح باشد، توصیه مـیگردد کـه ازنـرم افزارهـایی استفاده شودکه قادر به محاسبه افت هاي موضعی درشبکه می باشـند و معمـولا از رابطـه  (kv2 /2g) اسـتفاده می کنند. ضریب افت انرژي موضعی بسته به شرایط آدمرو بر اساس جدول زیر برآورد مـی گـردد. 
  ضریب افت انرزی موضعی در آدم رو ها

   

   

 • درموارديکه طراحی و استقرار سازه هاي خاص در محل آدم روها مد نظر باشـد و محاسـبه دقیـق ارتفـاع آب و خط انرژي جریان اهمیت داشته باشد، توصیه میگردد تا ضریب افت انرژي موضعی نیـز بـا دقـت مکفـی و بـا استفاده از روش هاي موسوم به روش محاسبه انرژي و روش انرژي مختلط به کمک رابطه زیـر محاسـبه گـردد. که در آن kضریب افت عمومی یا پایه، Cضریب تصحیح قطر لوله، Cضریب تصحیح عمـق جریـان، CQضـریب تصحیح میزان جریان، CBضریب تصحیح سکوي آدمرو و CPضریب تصحیح جریـان ریزشـی در آدمرو مـی باشـد.
  درمواردي که بنا به تشخیص مهندس طراح محاسبه افتهاي موضعی انرژي ضروري نباشد(مثلا در شبکه هاي کوچک فاضلاب با حوزه سرویس حداکثر 300هکتار،) به منظور جلوگیري از پس زدگی جریان در محل آدمروها،باید رقـوم کف یا تاج لوله خروجی نسبت به لوله ورودي آدمرو بسته به سرعت و میزان تغییر در جهت جریان به میزان 3تا 6سانتی متـر پایین تر آورده شود. میزان کاهش رقوم کف لوله خروجی براي آدمروهایی با چرخش 45درجه در جهت جریان، معـادل 3 سانتی متر و براي آدمرو هاي با چرخش 90درجه در جهت جریان، برابر با 6سانتی متر توصیه می گردد.

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp