تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فیلتراسیون آب استخر

فیلتراسیون آب استخر

انواع فیلتراسیون آب استخر متداول مورد استفاده در تصفيه آب استخرهای شنا شامل دیاتومه ای تحت فشار یا خلاء و  شنی (ثقلی سریع، تحت فشار ، با سرعت بالا) می باشد. هر کدام از فيلترها مزایا و معایبی دارند، هزینه انرژی، هزینه های شيميائی ، ميزان مصرف آب، گنجایش سيستم تصفيه و هزینه های اوليه همگی متغير هستند. انواع فيلترهای شنی و ثقلی و فشار بهره برداری آسان دارند. معهذا آب مصرفی آنها بالاست یعنی حدود %10آب استخر در خلال تصفيه در داخل سيستم هدر می رود که با فيلترهای دیاتومه ای و شنی با سرعت بالا این ميزان تنها %1از آب استخر است.

فیلتراسیون-آب-استخر

هزینه های انرژی فيلترهای دیاتومه ای خلاء و شنی تحت فشار تقریباً برابر است، ليكن انواع دیاتومه ای تحت فشار و شنی با سرعت بالا هزینه های دو برابر دارند. 

نوع فیلتراسیون آب استخر که برای استخرهای بزرگ استفاده می شود متشكل از تانک های عمودی استوانه ای که داخل آن عناصر فيلترهای لوله ای توخالی معلق هستند. آب استخر که وارد تانک می شود از ميان دیاتومه ها عبور کرده و از طریق لوله ها به خروجی جریان یافته و سپس به استخر برمی گردد. این لوله ها در انواع گوناگون و اشكال مختلف ساخته می شوند.


فيلترهاي شني ارزان ترین و متداول ترین نوع فيلترها براي استخره اي شنا مي باشند. ماده فيلتر ازاندازه هاي مناسبي از ماسه الک شده با خرده کوارتز و خرده سنگ(
شن)به ارتفاع حداقل 90 سانتي متر تشكيل مي گردد نتيجه مطلوب زماني بدست مي آید که اندازه ذرات ماسه 0.4 ميلي متر با ضریب  یكنواختي 1.75 باشد، جهت جریان آب در آنها هنگام تصفيه از بالا به پایين و هنگام پس شویي از پایين به بالا است. به طور کلي دستگاه هاي فيلتر شني در دو نوع ثقلي و تحت فشار ساخته مي شود که در تصفيه خانه هاي استخرهاي شنا عمدتاً نوع تحت فشار کاربرد دارد.

فيلتر هاي شني تحت فشار به دو دسته افقي و قائم تقسيم بندي مي شوند. در خصوص فیلتراسیون آب استخر با فيلترهاي شني توجه به موارد زیر الزامي است :

  1. در فيلترهاي ماسه اي که بر مبنا ي فشار ثقل کار مي کنند، نباید نرخ فيلتر کردن آنها بيشتر از 3گالن دقيقه بر فوت مربع یا 123 ليتر بر مترمربع در دقيقه باشد. فيلترهاي ماسه اي با قابليت فيلتر مضاعف تحت فشار یا خلاء مي توانند با نرخ فيلتراسيون 15 گالندقيقه بر فوت مربعیا 613 ليتر بر مترمربع در دقيقه کار کنند. در فيلتر هاي شني چند محفظه اي با عملكرد سریع نيز نرخ فيلتراسيون نباید بيشتر از 3گالن دقيقه بر فوت مربع یا 123ليتر بر مترمربع در دقيقه باشد. در فيلترهاي شني چند محفظه اي با عملكرد فوق سریع نرخ فيلتر کردن نباید از 5گالن دقيقه بر فوت مربع یا204 ليتر بر مترمربع در دقيقه به ازاء سطح مقطع فيلتر بيشتر شود.
  2. شير هاي تخليه فيلتر ها باید به صورت روزانه باز شوند. در صورت نياز براي خارج کردن هوايجمع شده در فيلتر باید شيرها را به دفعات بيشتري در طول روز باز نمود.
  3.  فيلتر هاي شني باید با دبي 12تا 15گالن دقيقه بر فوت مربع 490تا 613ليتر بر مترمربع دردقيقه و یا مطابق آنچه سازنده پيشنهاد نموده است پس شویي شود.

نوع دیگرفيلترهاي خاك سيليسي(دیاتوميت) می باشد. در این فيلترها ماده فيلتر عبارت از پودر فسيل باقيمانده از گياهان و جانداران دریایي ميكروسكوپي است. این فيلترها متشكل است از استوانه هاي متعددي که به طور عمودي و از یک صفحه چند بخشي آویزان هستند.آب در گردش، خاك را روي المنت فيلتر مي نشاند.شدت جریان آب درگذر از فيلتر خاك دیاتوميت بين 82تا 164ليتر بر مترمربع در دقيقه است.

جریان آب پس شو باید در یک چاهک باز تخليه گردیده و از آنجا تحت نيروي ثقل یا توسط یک پمپ به یک مجراي باز فاضلاب ریخته شوند. مزایاي استفاده از فيلترهاي خاك دیاتوميت براي استخرهاي شنا مشهود است. این فيلترها به لحاظ بيشتر بودن شدت جریان مجاز و این واقعيت که مساحت فيلتر همان مساحت سطح المنت عمودي است، به سطح نشيمن کمتري نياز دارد. این در حالي است که فيلترهاي ماسه اي به سطح نشيمني معادل سطحي که با شدت جریان کمتر محاسبه مي شود، نيازمندندمضافاً حذف منعقد کنند ه ها و قلياها از سيستم دیاتوميت، نياز به کنترل شيميایي و وسایل اضافي را کاهش داده و از مشكلات نگهداري سيستم خواهد کاست. 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp