تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مراحل تصفيه آب

مراحل تصفيه آب 

مراحل تصفيه آب و تجهيزات و تاسيساتي كه براي تامين آب آشاميدني از منابع آب سطحي و زيرزميني به كار گرفته ميشوند، بر حسب نوع منبع متفاوت است و در عمليات تصفيه در بخشهاي ذيل كاربرد دارند:
-پيش تصفيه
-تصفيه اصلي
-مواد شيميايي نامطلوب در آب آشاميدني
-روشهاي حذف مواد شيميايي نامطلوب در آب آشاميدني
-ايجاد تعادل شيميايي

مراحل پيش تصفيه آب


تاسيسات پيش تصفيه براي اجراي يك و يا چند رشته از عمليات زير كه به منظور بهبود كيفيت آب خام ورودي به تاسيسات تصفيه خانه هاي آب طرح شده است، پيشبيني ميگردد. و ممكن است داخل يا خارج از تصفيه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگيري و حذف ماسه در مراحل تصفيه آب

آشغالگيري
آشغالگيري بعنوان یکی از مراحل تصفيه آب در آبگيري از آبهاي سطحي شاخ و برگ و الياف و يا مواد ديگر شناور به وسيله شبكههاي آشغالگير از آب جدا ميشوند. اين شبكهها مواد شناوري را كه همراه آب است، در خود نگاه ميدارند و مانع ورود آنها به بخش بعدي تصفيه خانه ميشوند. آشغالگير ممكن است در محل ورود آب به تصفيهخانه و يا ورود آب به تاسيسات انتقال آب به تصفيهخانه نصب شده باشد و در هر حال روزانه حداقل يك بار بايد تميز شود. موادي كه روش آشغالگير جمع ميشوند. بايد بعد از جمعآوري از نزديكي آب دور برده شوند و بهتر است هر چه زودتر از تصفيهخانه به خارج حمل گردند.

حذف ماسه
اين بخش از تاسيسات در برداشت آبهاي زيرزميني در صورتي كه چاه و يا چاههاي مورد بهرهبرداري ماسه دهي داشته باشد، نصب ميشود تا ماسه و نرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهاي ديگر تصفيه حذف كرده باشند، دستگاهي كه معمولاً به كار برده ميشود. به نام  سيكلون خوانده شده و روزانه حداقل يك مرتبه شير تخليه تحتاني را كه ماسه جمع آوري شده را بيرون ميدهد باز و بسته ميكنند. در مورد برداشت از آبهاي سطحي از تهنشيني ساده براي حذف مواد قابل تهنشيني از جمله ماسه و نرمه ماسه استفاده ميشود.

كلرزني آب خام
 هدف از كلرزني آب خام بعنوان یکی از مراحل تصفيه آب ، سالم سازي آب ورودي به تاسيسات به منظور اكسيداسيون و حذف نسبي آلايندههاي آلي مولد بو و طعم نامطلوب، حذف نسبي آلايندههاي معدني مولد رنگ مانند: آهن، منگنز، فلزات سنگين و ته نشيني آنها در مرحله زلالسازي و جلوگيري از رشد بعدي ميكرو ارگانيسمها و گياهان آبي در تاسيسات تصفيه خانه است.
كلرزني آب خام بايد در حدي انجام شود كه در آب خروجي از فيلترها مقدار كلر آزاد باقيمانده در حدود 0.2تا 0.3 ميليگرم بر ليتر در زير صافيها موجود باشد.

تبصره: در صورت احتمال ايجاد تري هالومتانها و تركيبات كلره سمي و خطرناك، حتيالمقدور از كلرزني آب خام پرهيز گردد و از روشهاي توضيح داده شده در بخش تريهالومتانها بهرهگيري شود.

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp