تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی کاملا وابسته به کیفیت و دبی فاضلاب تولید شده دارد.  بر اساس نوع صنعت مورد نظر ، فاضلاب تولید شده متفاوت است.روش تصفیه فاضلاب های صنعتی به دلایل آلودگی بالا و خاص متمایز از روش تصفیه فاضلاب انسانی می باشد. لذا بایستی مراحل تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بی هوازی و هوازی یا اکسیداسیون پیشرفته بر روی آنها اجرا گردد. یکی از فرآیند های مهم در طراحی این سیستم فرآیند بی هوازی UASB است.

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

ملاحظات مهم فرآیند بی هوازیUASB به شرح زیر است :

  1. مشخصات فاضلاب بر حسب تركيب و محتواي جامدات
  2. بار حجمي آلي
  3. سرعت جريان رو به بالا
  4. حجم راكتور
  5. عوامل فيزيكي شامل سيستم توزيع جريان ورودي
  6. سيتم جمع آوري گاز

مشخصات فاضلاب

فاضلاب هاي حاوي موادي كه تاثير نامطلوبي بر گرانوله شدن لجن دارد و باعث تشكيل كف يا ايجاد لايه كف شديد مي كند، اهميت دارد. فاضلاب هايي با غلظت زياد پروتئين و يا چربي منجر به ايجاد بیشتر مشكلات بالا مي شود. علاوه بر تعيين قابليت كاربرد فرآيند، نسبت CODمحلول به ذره اي در تعيين بارگذاري طرح براي راكتورهاي  UASB اهميت دارد. همزمان با افزايش نسبت جامدات در فاضلاب ، توانايي تشكيل لجن گرانوله متراكم كاهش مي يابد. در غلظت خاصي از جامدات (بيشتر از
6
g TSS/L )ممكن است هاضم بي هوازي و فرآيند تماس بي هوازي مناسب تر باشد. 

سرعت جريان رو به بالا

سرعت جريان رو به بالا كه بر اساس ميزان جريان و سطح راكتور است، يك پارامتر مهم طراحي مي باشد. سرعت هاي طراحي پيشنهادي در جدول زیر نشان داده شده است.

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

سرعت هاي ظاهري پيك موقت براي فاضلاب هاي محلول و فاضلاب هاي نيمه محلول به ترتيـب 6 m/h و 2 m/h مجاز مي باشد. سرعت مجاز و ارتفاع راكتور در فاضلاب هاي ضعيف تر ، حجم راكتور UASBرا تعيين خواهد كرد و براي فاضلاب هاي قوي تر بوسيله بارگذاري CODحجمي تعيين مي شود. سرعت جريان رو به بالا برابر با مقدار جريان تقسيم بر سطح مقطع عرضي راكتور مي باشد. 

ابعاد و حجم راكتور

بارگذاري آلي، سرعت ظاهري و حجم موثر تصفيه، همگي بايد براي تعيين حجم راكتور مورد نياز ، مورد توجه قرار گيرد. حجم موثر تصفيه همان حجم اشغال شده توسط لايه لجن و جرم سلولي فعال مي باشد. ضاي اضافي بين حجم موثر و واحد جمع آوري گاز وجود دارد كه در آن جداسازي مقداري از جامدات اضافي انجام مي شود و جرم سلولي رقيق مي گردد. حجم اسمي مـايع داخل راكتور بر اساس استفاده از بارگذاري آلي قابل پذيرش توسط اين رابطه داده شده است. 

فرمول برآورد حجم اسمی رآکتور UASB در مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

مشخصات فيزيكي

مشخصات فيزيكي اصلي كه نياز به توجه ويژه دارد؛ شامل نحوه توزيع جريان ورودي، جداسازي گاز ، جمع آوري گاز و نحوه خروج پساب است. طراحي جداسازي گاز و ورودي جريان در راكتور UASB منحصر به فرد مي باشد. ورودي جريان بايد طوري طراحي شود كه جريان يكنواخت را فراهم سازد و از ميان بر زدن يا تشكيل نقاط مرده جلوگيري شود. اجتناب از ميان بر زدن براي فاضلاب هاي ضعيف تر كه گاز كمتري براي كمك به اختلاط لايه لجن توليد مي كند، اهميت بيشتري دارد. تعدادي لوله جريان در دهانه ورودي استفاده مي شود كه براي تقسيم جريان از يك منبع عمومي تغذيه در سطوح مختلف كف راكتور است. براي تمييز كردن لوله ها در مواقع گرفتگي بايد امكان دسترسي فراهم شود. 

 

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp