تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب خانگی برای کشاورزی

تصفیه فاضلاب خانگی برای کشاورزی

تصفیه فاضلاب خانگی برای کشاورزی با روش لجن فعال امکان پذیر است. پکیج های تصفیه فاضلاب آبرام به روش هوادهی گسترده و MBBR جهت این کاربری طراحی شده اند. پکیج های تصفیه با قیمت های اقتصادی متشکل از بدنه پلی اتیلنی از جنس HDPE 100 می باشند. که می توان به صورت دفنی در زمین ، به صورت نیمه دفنی استفاده شود. این پکیج ها متشکل از یک بخش هوادهی توسط بلوئر ها ، یک بخش ته نشینی ، یک بخش برگشت لجن و یک بخش گندزدایی با کلر می باشند. این واحد ها باعث تجزیه فاضلاب و رساندن پارامتر های کیفیت فاضلاب به مقدار استاندارد کشاورزی می شود.

هوادهی یکی از بخش های الزامی تصفیه خانه های فاضلاب می باشد. 

هوادهی :

هوادهی بخش کلیدی تصفیه فاضلاب خانگی برای کشاورزی است که قلب تصفیه خانه می باشد. هوا از ظریق بلوئر های هوادهی تولید می شوند و سپس توسط لوله کشی به کف مخزن هوادهی کشیده شده و توسط دیفیوزر ها پخش می شوند. محیط رشد میکروبي لجن فعال حاوي گونه ھای مختلفي از میکروارگانیسم ھا مي باشد. این محیط یک سیستم پویا را تشکیل داده که نـوع و جمعیت گونه ھا بر اساس خصوصیات فاضلاب و شرایط محیطي متغییر مي باشد. میکروارگانیسم ھاي این سیستم شامل بـاکتري ھا، پروتـوزوآ ، قارچ ھا و روتیفرھا مي باشد .عمده ترین و اصلي ترین میکروارگانیسم ھاي درگیر در اکسیداسیون بیولوژیکي مواد آلي باکتري ھاي تک سلولي مي باشند.

در این فرآیند ابتدا فاضلاب خام آشـغالگیري شده و سپس با ته نشـیني اولیه مواد معلق قابل ته نشیني تا حد قابل ملاحظه اي حذف مي گردند . لجن اولیه نیز باید با روش ھاي مثل روش هضم بي ھوازي حذف گردند. 

طراحی-پکیج-تصفیه-فاضلاب-انسانی

جداسازی جامدات :

جداسازي جامدات پارامتر خيلي مهم در فرآيند لجن فعال تصفیه فاضلاب خانگی برای کشاورزی مي باشد كه به منظور فراهم كردن پسابي با شفافيت مناسب انجام مي شود و جامدات تغليظ شده به سيستم تـصفيه بيولوژيكي برگشت داده مي شود يا به تاسيسات پردازش جامدات دفع مي شود. در طراحي زلال ساز ثانويه در ادامه تصفيه بيولوژيكي رشد معلق ، دو پارامتر مورد توجه است:

  • زمان كافي موردن ياز براي ته نشيني ثقلي ذرات و ايجاد مايع نسبتاً زلال
  • تغليظ جامدات ته نشين شده راي فراهم كردن غلظت بيشتر جامدات در لجن فعال برگشتي 
تصفیه فاضلاب خانگی برای کشاورزی

و در نهایت پساب با دوز بهینه کلرزنی شده و آماده مصرف جهت کشاورزی می باشد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp