تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلرزنی آب استخر

کلرزنی آب استخر

کلرزنی آب استخر درحال حاضر عامل اصلي گندزدایي آب استخر های شنا و پارک های آبی می باشد. و بيشترین مصرف را در گندزدایی آب و فاضلاب دارد. در ابتدا کاربرد این ماده به آب خام ورودي به تصفيه خانه و آب ورودي به صافيها، تانکهاي ذخيره و لوله هاي آب افزوده ميشد و به مرور که گندزدایي آب مورد توجه قرارگرفت به آب خروجي از صافيها نيز کلر زده شد. کلر و ترکيبات آن خيلي زیاد براي گندزدایي آب های آشاميدني، بمخصوص در آمریكا، بكار ميرود هنگامي که کلرزني بخوبي شناخته و بكاررود، روشي است عملي، بيخطر و مؤثر براي نابود ساختن ارگانيسمهاي بيماریزا، ضمنا براي کنترل و اکسيداسيون آهن، منگنز و هيدروژن سولفوره و کنترل مزه، بوها و رنگها وتوده هاي شناور موجودات زنده مؤثر است.

از جمله این ترکيبات هيپوکلریت سدیم و کلسيم، کلرآمين ها که در اثر واکنش کلر با آمونياك توليد می شود، دی اکسيد کلرو کمپلكس های مولد کلر نظير سيانورات های کلره شده است. به جز کلر از ازن نیز برای گندزدایی استفاده می شود. در ادامه به مقایسه ای بین کلر و ازن پرداخته می شود. 

مقایسه کلرزنی و ازن زنی آب استخر

 

واکنش کلرزنی آب استخر

متداول ترین روش گندزدائي آب استخر در حال حاضر استفاده از کلر و مشتقات مختلف آن است. با توجه به هزینه کم،اثربخشی وکاربرد آسان کلر، این ماده گندزدا و ترکيبات آن از سال 1908به عنوان یک ماده گندزدا جهت مصارف آب مطرح شد. ایالات متحده آمریكا از اولين کشورهایی است که گندزدایی آب و رعایت استانداردهای آب را ضروری دانست. بنابر این هر چنداستفاده از کلر
برای گندزدائي استخرهای شنا بدليل ارزان بودن آن در ایران رواج دارد. ولی این روش بدليل معایب و مشكلاتی که دارد بمرور زمان کنار گذاشته می شود.

اثرات کلرزنی آب استخر

 1. گندزدائي
 2. حذف مواد آلي ازت دار از جمله آمونياك
 3. کنترل مزه و بوي آب
 4. حذف هيدروژن سولفيد
 5. کاهش و حذف غلظت آهن ، منگنز و سولفيد هيدروژن در نقطه شكست و حذف آمونياك و سایر مواد آلی ازت دار حذف رنگ آب
 6. کنترل لجن و کنترل رشد پلانكتون هاي منابع نگهداري آب
 7. کنترل باکتري هاي کاهش دهنده آهن، منگنز و سولفات
 8. کاهش بار ميكروب هاي صافيها
 9. کسيداسيون مواد آلي
 10. عامل اکسيد کننده در کنترل و کاهش بو و مزه
 11. یک ميكروب کش موثر ،کلر در غلظتهاي کم خاصيت باکتريکش خيليزیادي داشته و بعلاوه سرعت گندزدایي با کلر بخصوص در تصفيه آب در جایي که آب تصفيه شده را براي مدتي در حدود چند ساعت تا چند روز ذخيره مينمائيم، کافي است. همچنين کلر باقيمانده در آب، از رشد مجدد باکتری ها در آب تصفيه شده ممانعت مينماید.
 12. کمک به جداسازي چربي ها
 13. حذف مواد رنگی و رنگ آب
 14. کنترل اذیت و آزار مگسهاي صافي
 15. پاکسازي سنگهاي سيستم هوازي
 16. کنترل تشكيل تودههاي لزجي ژلاتيني در برج خنک کننده
 17. کمک در کنترل کف هضم کننده ها

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp