تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت پساب صنعتی

کیفیت پساب صنعتی

با توجه به تنوع کیفیت پساب صنعتی و همچنين فرايندهاي مختلف توليد محصول و تنوع كيفي آب مورد نياز، ارائه استاندارد كيفي براي استفاده از اين منابع در صنايع مختلف نياز به كار تخصصي و صرف زمان دارد. براي انتخاب مهمتـرين شـاخصهـاي آب صـنعتي بايـد بـه پارامترهايي توجه كرد كه از سويي غلظتهاي بيش از استاندارد آنها سبب آسيبهاي جزيـي تـا عمـده بـه تجهيـزات و سـازه هـاي كارخانجات و كيفيت نامطلوب مواد توليدي شده و براي اكثر مـصارف آب صـنعتي ايجـاد حـساسيت مـيكننـد و از سـوي ديگـر در غلظتهاي قابل توجه در آبهاي كشور مشاهده ميشوند.


براي استفاده از پسابها در مصارف صنعتي استاندارد ارائه شده در راهنمـاي طبقـه بنـدي كيفيـت آب خـام ، پسابها و آبهاي برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي زیر پيشنهاد ميگردد. براساس اين استاندارد آبهـاي خـام در سه گروه به شرح زير تقسيمبندي و شاخصهاي كيفي آب براي گروههاي فوق ارائه ميگردد
 :

گروه الف:

اين گروه به آبهايي اطلاق ميشوند كه براي فرايندهايي در صنعت كه به آب با كيفيت بسيار بالا نياز ندارند، بـدون تصفيه و يا با حداقل تصفيه قابل استفاده ميباشند و براي فرايندهاي با حساسيت زياد، بايد تصفيه مورد نياز بر روي آنها صورت گيرد. اين گروه از لحاظ مصارف صنعتي داراي كيفيت خوب ميباشند.


گروه ب:

اين گروه به آبهايي اطلاق ميشوند كه براي فرايندهاي با كمترين حساسيت، كه بدون تصفيه و يا با حداقل تـصفيه، قابل استفاده ميباشند. اما براي فرايندهاي نسبتا حساس، انجام فرايندهاي فيزيكي و شيميايي با توجه به نوع استفاده، لازم ميباشـد.
اين گروه از لحاظ مصارف صنعتي داراي كيفيت متوسط هستند.


گروه ج:

اين گروه داراي کیفیت پساب صنعتی ضعيفي بوده و براي هر مصرفي در صنعت نيازمند تصفيه هستند، لذا توصيه مـيشـود بـيشتـر براي مصارف خنك كننده كه نيازمند تصفيه بالايي نميباشند به كار روند. با توجه به نياز به ميزان بـالاي تـصفيه جهـت فراينـدهاي حساس، استفاده از اين آبها در اين فرايندها توصيه نميگردد.

کیفیت پساب صنعتی

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp