تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب

ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب :

ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب ، به بررسی کارایی سیستم در حذف BOD و  COD دارد. سیستم تصفیه فاضلابی که دارای سیستم بیولوزیکی تصفیه فاضلاب می باشد به پارامتر های زیر بستگی دارد :

  • انتقال سریع فاضلاب
  • نرخ حذف بالا براي BOD
  • ته نشینی مناسب لجن در زلال سازها
  • نرخ تولید لجن پایین

در مقیاس واقعی، دستیابی به تمام این اهداف بسیار مشکل میباشد و کنترل فرایند شامل متغیرهاي زیادي است. عبور سریع فاضلاب از تصفیه خانه (زمان ماند کم) به همراه حذف هر چه بیشتر BOD میتواند به واسطه استفاده از غلظت هاي نسبتاً بالاي BODحاصل شود. (نسبت F/Mبالا) به هرحال، غلظت بالاي BODمنجر به نرخ رشد بالاتر و نرخ بالاتر بیومس یا تولید لجن خواهد شد. شکل زیر در حالت عملی، این کار ممکن است باعث ایجاد مشکل در هوادهی گردد و همچنین لجن ویژگی مناسب براي ته نشینی را نداشته باشد. تولید بالاي لجن، هزینه هاي بالاي آبگیري، خشک کردن و دفع نهایی لجن را به همراه خواهد داشت.این مشکل با بارگذاري تصفیه خانه با BODکمتر برطرف خواهد شد. زمانیکه نرخ رشد پایین باشد، قسمت بیشتري از کربن موجود در BOD توسط باکتري براي فعالیتهاي مربوط به نگهداري سلول مصرف میشود، یعنی براي تنفس داخلی. به تبع آن، اکثر BODدر نهایت به CO2تبدیل میشوند و نه به لجن جدید.

بنابراین در سیستمهاي با نرخ پایین، لجن کمی تولید خواهد شد. این لجن ته نشینی خوبی خواهد داشت. در این حالت زمان ماند سیستم بالا خواهد رفت و هوادهی بیشتر نیاز خواهد شد.

ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب

با بررسی ارتباط بین نرخ رشد یا نرخ تولید لجن و BODدر کنترل فرایند، 3نوع اصلی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مشخص خواهد شد.

  • رخ بالا: براي پیش تصفیه یا تصفیه بخشی از فاضلاب با BODبالا مانند برخی از کارخانجات داروسازي و صنایع لبنی
  • نرخ متوسط (متعارف): مانند بسیاري از فاضلابهاي شهري
  • نرخ پایین: تصفیه خانه هاي با سیستم هوادهی گسترده، حوضچه هاي اکسیداسیون و لاگون ها. از جمله ویژگیهاي این روش نیاز به زمین بیشتر میباشد.

متغیر هاي مورد استفاده در ارزیابی بیولوژیکی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب :

برخی تصفیه خانه

هاي کوچک، فاضلابهایی را دریافت میکنند که از لحاظ ترکیببندي، بسیار ساده میباشند. در این موارد کنترل فرایند بسیار ساده میباشد و مدیریت تصفیه خانه به راحتی امکان پذیر است. ولی برعکس، در تصفیهخانه هاي بزرگ به خصوص آن هایی که تصفیه فاضلابهاي صنعتی و بدتر از آن فاضلابهایی که از چندین منبع مختلف تولید میشوند را بر عهده دارند، نیازمند کنترلهاي شدیدتر بر مدیریت فعالیتهاي بیولوژیکی در تصفیه خانه میباشد. در ادامه به بررسی برخی از پارامترهاي مؤثر در کنترل فرایند هاي بیولوژیکی پرداخته خواهد شد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp