تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روشهای تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب :

روشهای تصفیه فاضلاب ، متنوع ، گوناگون و گسترده می باشند که تمامی این روش ها بستگی به شرایط فاضلاب خام مورد نظر دارد. چرا که فاضلاب ها را برحسب پارامتر های BOD  , COD , TSS , TDS , PH , جربی و روغن ,  TOC و برخی دیگر پارامتر ها دسته بندی می کنند. چرا که سیستم تصفبه فاضلاب صنعتی و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی در روشهای تصفیه فاضلاب متفاوت می باشند.

روش های تصفیه فاضلاب متنوع و گوناگون می باشد که هرکدام برای نوعی خاص از فاضلاب تعیین گردیده اند. مثلا عموم سیتسم های تصفیه فاضلاب مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب انسانی سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می باشد. این درحالی است که سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال خود به دسته های گوناگونی تقسیم بندی می شود که هرکدام ازاین روش های به بهینه سازی سیستم فوق می پردارند که در اینجا  فوائد بكارگيري فرآيند لجن فعال ممبراني يا MBR   می پردازیم :

فرآيند لجن فعال ممبراني يا MBR یکی از روشهای تصفیه فاضلاب می باشد که در اين فرآيند معمولا ممبران ها بصورت مستقيم و مستغرق در يك مخزن هـوادهي قـرار گرفتـه و در نتيجـه مقـادير بـالاي غلظت مايع مخلوط يا MLSSبه ميزان متوسط ۸۰۰۰تا ۱۲۰۰۰ميليگرم در ليتر در حين بكارگيري و بهره بـرداري از ايـن سيستم در مخزن هوادهي حاصل مي شود. به اين ترتيب و با توجه به حذف واحدهاي ته نشيني، ضـدعفوني و فيلتراسـيون از سيستم متعارف تصفيه، فضاي مورد نياز جهت اشغال توسط فرآيند لجن فعال ممبراني يا MBRبه مراتب كوچكتر (حـدود ۴برابر كمتر از فرآيند لجن فعال متعارف) از فضاي اشغال شده سيستم هاي لجن فعال متعارف مي باشد.

امكان تغيير آسان فرآيندهاي لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبراني :
واحدهاي تصفيه موجود به راحتي با استغراق ممبران ها در واحدهاي هوادهي مي توانند بـه سيسـتم لجـن فعـال ممبرانـي بـا راندمان بسيار بالاتر تغيير پيدا نمايند.
مدولار و به آساني قابل توسعه :
سيستم مدولار ممبراني با افزودن مدول هاي ديگري از ممبران ها به آساني براي رسيدن به ظرفيت هاي بالاتر قابل توسـعه است.
كاهش توليد لجن مازاد :
در اين فرآيند بدليل زمان ماندگاري بالاي لجن، توليد لجن مازاد تا ۷۰درصد كاهش پيدا مي كند.
كنترل كارآمد گرفتگي ها :
هواي تميز كننده كه از كف مدول هاي ممبراني به واحد هوادهي وارد مي شود و شستشوي معكوس و اتوماتيك ممبـران هـا، سيستم كارآمدي را بوجود آورده و از گرفتگي آنها جلوگيري مي كند.

فرآيند ممبران بيوراكتور يا MBRبراي كاربري هاي زير مناسب است:

  • براي ارتقاء ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب در حال بهره برداري
  • تصفيه فاضلابهاي با غلظت بالا نظير فاضلاب صنايع غذايي و داروسازي
  • تصفيه فاضلابهاي با غلظت بالاي آمونيوم نظير شيرابه ها
  • تصفيه فاضلابهاي بهداشتي بخصوص در مناطقي كه بلحاظ فضاي تصفيه خانه محدوديت وجود دارد.
  • استفاده مجدد و بازگردش پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب
روشهای تصفیه فاضلاب

تعدادي از تصفيه خانه هاي فاضلاب احداث شده با فرآيند MBRدر كشور كره جنوبي می باشد که  برخي پارامترهاي بهره برداري و راندمان حذف و كيفيت پساب خروجي از فرآيند MBRدر جدول زیر ارائـه شـده است :

روشهای تصفیه فاضلاب
روشهای تصفیه فاضلاب

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp