تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

راکتور بافل دار بی هوازی

راکتور بافل دار بی هوازی

در فرآيند راکتور بافل دار بی هوازی ، بافـل ها براي تنظيم جريان فاضلاب بصورت جريان رو به بـالا از ميـان يك سري راكتورهاي لايه لجن مـورد استفاده قرار مي گيرد. لجن داخل راكتور بالا مي آيد و همراه با توليد گاز و جريان به سمت بالا صـعود مي كند.اما داخل راكتور با سرعت كمي حركت مي كند.تغييرات متعـددي در فرآينـد ABR بـراي بهبود عملكرد داده شده است. اين تغييرات شامل موارد زیر است.

  • تغييرات در طرح بافل
  • راكتورهاي تركيبي كـه در آن يك ته نشين كننده براي به دام انـداختن و برگـشت جامـدات مـورد اسـتفاده اسـت
  • قـرار گرفتن بستر آكنده در بالاي هر محفظه براي گرفتن جامدات

 

پلان کلی راکتور باقل دار بی هوازی

 

اگرچـه لجـن گرانوله براي فعاليت و بهره برداري فرآيند ABR ضرورتاً مورد توجه نمي باشد؛ اما در فرآينـد ABR مشاهده شده است.  تعـداد زيـادي از مطالعـات بـا فرآينـد ABR در مقيـاس پايلوت و آزمايشگاهي براي محدوده وسيعي از فاضلاب و دماهاي مختلف بـه مقـدار كـم 13 درجه سانتیگراد انجام گرفته است. خلاصه مفيدي از اين مطالعات شامل مقادير بارگذاري آلي، دمـا و درصـد حـذف COD توسط باربر و استاكي تهيه شده است. 

نمونه بارگذاري طراحي فرآينـد ABRدر جـدول زیر بيـان شده است.

نمونه بارگذاري طراحي فرآينـد ABR

تعداد زيادي از اين مطالعات در زمان ماند هيدروليكي 6تـا 24سـاعت بهـره بـرداري مـي شود. غلظت جامدات فرار راكتور از 4 تا  20 g/l متغير است. 

مزايا راکتور بافل دار بی هوازی

  • سادگي يا به عبارتي نداشتن مواد بستر آكنده، نداشـتن روش خاصـي بـراي جداسـازي گـاز،
  • نداشتن قسمتهاي متحرك، نداشتن اختلاط مكانيكي و احتمال گرفتگي كم
  • امكان SRTطولاني همراه با زمان ماند هيدروليكي كم
  • عدم نياز به ويژگي خاص جرم سلولي
  • فاضلابهايي با تنوع گسترده اي از ويژگيهاي تركيبات تصفيه مي شود
  • بهره برداري مرحله اي براي بهبود سينتيك ها
  • مقاوم بودن نسبت به بارهاي بيش از حد

محدوديت هاي اصلي فرآينـد راکتور بافل دار بی هوازی در حـال حاضـر فقـدان اطلاعـات مـرتبط بـا عملكـرد تاسيسات در مقياس كامل و فهم كامل هيدروليك سيستم مي باشد. 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :

سلام و وقت به خیر
در ایزان تصفیه خانه ای که راکتوربافل دار بی هوازی را اجرایی کرده باشد، وجود دارد؟

whatsapp