تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

صافي چکنده

صافي چکنده :

صافي چکنده ،  اين واحدها بصورت استوانه هاي قطوري هستند که داخل آنها با موادي مانند سنگ يا پوکه پـر شـده است. فاضلاب از طريق توزيع کننده ها بر روي آنها پخش مي گردد. و در هنگام عبور از ميان بسـتر مـواد آلي توسط باکتريها حذف مي گردد. جريان در آنها رو به پائين بـوده و بسـتر بصـورت ثابـت مـي باشـد.
صافي چکنده بر اساس بار گذاري به انواع مختلفي تقسيم بندي مي گردند
 :

صافي چکنده

در تصویر زیر می توانیم مشخصات انواع صافی چکنده رو بیابیم :

صافي چکنده

در تصویر زیر یک سیستم صافي چکنده به همراه متعلقات آن نشان داده شده است که شامل قطعات زیر میشود :

  1. ورودي،
  2. مخزن پخش کننده
  3. لوله خروج جريان هوا
  4. ديواره مخزن 
  5. مديا 
  6. لوله زهکش خروجي،
  7. لوله ورود هوا

 

صافي چکنده

صافی چکنده میتوانند براي تصفیه فاضلابهاي صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار گیرند. تصفیه خانه هاي داراي صافی چکنده توانایی رسیدن به سطح بالایی از BOD5و TSSرا دارا میباشند و نوعاً میتواند %85راندمان حذف داشته باشد. براي تأمین استانداردهاي سخت گیران هتر تصفیه هاي اضافی و تکمیلی، ممکن است نیاز باشد. زمانیکه نیتریفیکاسیون هدف میباشد، صافی چکنده مقادیر بیشتري BOD5و TSSرا میتوانند از سیستم حذف کنند. (غلظت نهایی به کمتر از 30 mg/lدر پساب خواهد رسید)
به دلیل اینکه این سیستم حتی توسط افراد و اپراتورهاي با مهارت کم نیز قابل راهبري و هزینههاي بهرهبرداري آن نسبت به سایر سیستمهاي لجن فعال کمتر میباشد، براي کارکرد در جوامع کوچک مورد توجه میباشد.

صافی چکنده به تنهایی شامل یک سیستم توزیع براي پخش کردن فاضلاب روي بستر، بستري براي فراهم کردن سطحی براي رشد میکرواورگانیسم ها و یک سیستم زهکش تحتانی براي نگه داشتن بستر، زهکشی و کمک به چرخش هوا براي تداوم شرایط هوازي میباشد. سیستم توزیع اغلب شامل بازوهاي توزیع کننده است که بطور مساوي فاضلاب را روي بستر توزیع میکنند. اکثر توزیع کننده ها به واسطه نیروي عکس العملی که ناشی از خروج فاضلاب از آن است، به چرخش در میآید. خروج فاضلاب از نازل– هاي توزیع کننده نیرویی در جهت عکس به بازو وارد میکند و سبب چرخش آن میشود.
بسترهاي صافی در نوع متفاوت میباشند و شامل سنگهاي رودخانهاي و یا بسترهاي گرانیتی با اندازه قطر 3تا 5اینچ، بسترهاي 
red-woodو بسترهاي پلاستیکی میباشند. عمق بسترهاي سنگی معمولاً 5تا 10فوت میباشد. ولی عمق بسترهاي پلاستیکی یا red-woodبین 20تا 40فوت متغیر میباشد.

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp