نوشته‌ها

حذف امونیاک از اب

/
حذف امونیاک از اب فرآيندهاي زيستي اغلب مواقع مهمترين و مؤثرتر…

آبگیری لجن

/
آبگیری لجن در تانك ته نشيني ثانويه فاضلاب شهري مقادير زيادي لج…

اندازه گیری mlss

/
اندازه گیری mlss هدف از اندازه گیری mlss تعیین مقدار مواد جام…

حذف بیولوژیکی فسفر

/
حذف بیولوژیکی فسفر برای حذف بیولوژیکی فسفر باید شناختی نسبی نسبت به ت…

ph پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست چه مقدار بايد باشد؟

/
پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست ph پساب خروجي مطابق…

اکسیداسیون پیشرفته

/
اکسیداسیون پیشرفته اکسیداسیون پیشرفته كـه از اكسندههاي مختلف براي تجزيه…

طراحی سپتیک تانک

/
طراحی سپتیک تانک در طراحی سپتیک تانک باید دقت کنیم که تمامی موارد …

فرایندهای تصفیه فاضلاب

/
فرایندهای تصفیه فاضلاب فرایندهای تصفیه فاضلاب ، شامل واحدهای …

رابطه بین COD و BOD

/
رابطه بین COD و BOD رابطه بین COD و BOD متفاوت است. کاربرد نتیجه آزمای…

كاهش سولفيد فاضلاب :

/
كاهش سولفيد فاضلاب : بمنظور كاهش سولفيد فاضلاب که از جمله مهمتـرين تركي…