نوشته‌ها

محاسبات پارشال فلوم

/
محاسبات پارشال فلوم در طراحی و ساخت و انتخاب پارشال فلوم باید مح…

اندازه گیری دبی در کانال باز

/
اندازه گیری دبی در کانال باز براي اندازه گیری دبی در کانال ب…

اندازه گیری دبی آب

/
اندازه گیری دبی آب اندازه گیری دبی آب  ورودي به تصفيه خانه و خ…

آب رو تصفیه خانه

/
آب رو تصفیه خانه آب رو تصفیه خانه ، سازه هایی اگرچه از نظر …

رابطه افت هیزن ویلیامز

/
رابطه افت هیزن ویلیامز رابطه افت هیزن ویلیامز برای محاسبه ا…

افت فشار در لوله ها

/
افت فشار در لوله ها براي محاسبه افت فشار در لوله ها تحت فشار، ر…