تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه بی هوازی فاضلاب

تصفیه بی هوازی فاضلاب :

فرايند UASB که برای تصفیه بی هوازی فاضلاب استفاده می شود ، براي تصفيه فاضلاب هاي بسيار آلوده بکار گرفته مي شود. و فاضـلاب از کـف راکتـور وارد مي شود و به سمت بالا از ميان لايه لجـن عبـور مـي کنـد. ايـن لايـه لجـن مرکـب از گرانولهـاي بيولوژيکي مي باشد. ميکرو ارگانيزم هاي قرار گرفته در اين گرانولها عمل تجزيه را انجـام مـي دهنـد بنـا براين در اين راکتورها جريان راکتورها جريـان رو بـه بالاسـت و نيـز بستربصـورت شـناور مـي باشـد.

تصفیه بی هوازی فاضلاب

فرايندهاي با بستر انبساط يافته :


فرايند بستر انبساط يافته يک فيلتر با جريان رو به بالا از جمله تصفیه بی هوازی فاضلاب است که بستر در آن بصـورت شـناورمي باشـد. جمعيت بالايي از ميکرو ارگانيزم ها در اين سيستم ايجاد مي گردد و براي تصفيه فاضـلابهاي بسـيار قـوي بکار مي رود. براي جلوگيري از شستشوي جامدات زيستي از يک راکتور بـي هـوازي، انـواع مختلفـي از اجزاء بکار مي رود.

 

تصفیه بی هوازی فاضلاب

ديسکهاي بيولوژيکي دوارRBC :

تماس دهنده هاي بيولوژيکي دوار شامل رديف هايي از صفحات پلاسـتيکي دوار هسـتند کـه در هـر رديف به يک شفت متصل شده اند و به آرامي حرکت مي کننـد. %۴۰از قطـر ايـن ديسـکها هميشـه در فاضلاب غوطه ور است و با چرخش ديسک نقاط مختلف آن به ترتيب با فاضلاب و هوا تماس مـي يابـد. ميکرو ارگانيسم ها بر روي اين صفحات رشد کرده و تشکيل فيلم هاي بيولـوژيکي را مـي دهنـد. تمـاس دهنده هاي بيولوژيکي دوار به دو دسته هوازي و بي هوازي طبقه بندي مي شوند.

تصفیه بی هوازی فاضلاب

راکتور هاي بيولوژيکي با بستر شناور


اين راکتور هاي بيولوژيکي ، شامل سيستمهاي بيوفيلمي هستند که در آنها بستر بصورت دائم در حـال حرکت است . حرکت اين بسترها بواسطه هواي زياد ، سرعت بالاي جريان آب و يا بواسطه تکـان دهنـده هاي مکانيکي مي باشد. در اين راکتورها بيو فيلم رشد بهتري مي يابد و گرفتگي آن کمتر مي باشد.

راکتورهاي زيستي با رشد چسبيده و بستر مستغرق SAGB :


فاضلاب به راکتور بيولوژيکي وارد مي شود ميکرو ارگانيسم ها بر روي زمينه بصورت چسبيده رشـد مي کنند و مواد آلي محلول را جذب مي کنند. در اين راکتور ها جريان ممکن است رو به بالا و يـا رو بـه پائين و يا حتي بصورت افقي باشد. بيشتر SAGBها بـدون سيسـتم جـدا سـازي جامـدات و برگشـت
جريان کار مي کنند.

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp