تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب با لاگون هوادهی

تصفیه فاضلاب با لاگون هوادهی

پکیچ تصفیه فاضلاب با لاگون هوادهی ، حوضچه هاي خاكي نسبتاً كم عمق است كه عمق آن از 2-5 متر متغير مي باشد. هوادهي هاي مكانيكي روي سكو هاي ثابت يا شناور فراهم شده است. هواده هاي مكانيكي براي تهيه اكسيژن تصفيه بيولوژيكي فاضلاب و نگه داري جامدات بيولوژيكي بصورت معلق استفاده مي شود. در موارد كمي، هواده هاي ديفيوزري نيز استفاده شده است. لاگون هاي هوادهي رشد معلق بر اساس يك جريان گذرا و يا بصورت برگشت جامدات بهره برداري مي شود.

 تصوير يك لاگون هوازي جريان گذرا با هواده هاي سطحي از نوع سرعت كم كه روي پل شناور نصب شده است.

انواع تصفیه فاضلاب با لاگون هوادهی

لاگون هوازي با برگشت جامدات

لاگون هوازي با برگشت جامدات در اصل مشابه فرآيند لجن فعال از نوع هوادهي گسترده مي باشد. به استثناي اينكه يك حوضچه خاكي (معمـولاً با پوشش سنگي)، بجاي حوض راكتور بتون مسلح استفاده مي شود. مطابق آنچه در جدول زیر نشان داده شده است.

تصفیه فاضلاب با لاگون هوادهی

زمان ماندهيدروليكي در مقدار حداكثر (به عبارتي 2روز) از آنچه در فرآيند متداول هوادهي گسترده (تقريباً 1روز)استفاده مي شود طولاني تر است. بايد توجه نمود كه هوادهي مورد نياز براي نگهداري جامدات بصورت معلق در يـك لاگـون هـوازي برگـشتي بايد بيشتر از لاگون هوازي با جريان گذرا باشد. مقادير نيروي برق كه در جـدول بالا داده شد، براي نگهداري بيشتر جامدات بصورت معلق طراحي شده است؛ بنابراين عنوان اختلاط كامل اسمي استفاده مي شود. 

لاگون اختلاط جزئي هوازي با جريان گذرا 

در لاگون هاي هوازي با جريان گذرا، انرژي ورودي براي دستيابي به اكسيژن مورد نياز، كافي است؛ اما براي نگه داري تمام جامدات بصورت معلق كافي نمي باشد. زمان ماند جامدات و هيدروليكي در عمل مشابه است.به عبارت ديگر t=SRT. جامدات پساب خروجي قبل از تخليه به تاسيسات ته نشيني خارجي حذف مي شود. آناليز و طراحي لاگون هاي هوازي با جريان گذرا همراه با جزئيات در اواسط اين قـسمت مورد توجه قرار گرفته است. يك نمونه لاگون هوازي با جريان گذرا در شكل بالا نـشان داده شده است.

لاگون هوازي با برگشت جامدات

لاگون هوازي با برگشت جامدات در اصل مشابه فرآيند لجن فعال از نوع هوادهي گسترده مي باشد.به استثناي اينكه يك حوضچه خـاكي (معمـولاً با پوشش سنگي) ، بجاي حوض راكتور بتون مسلح استفاده مي شود. مطابق آنچه در جـدول بالا
نشان داده شد زمان ماندهيدروليكي در مقدار حداكثر (به عبارتي 2روز) از آنچه در فرآيند متداول هوادهي گسترده (تقريباً 1روز) استفاده مي شود طولاني تر است. بايد توجه نمود كه هوادهي مورد نياز براي نگهداري جامدات بصورت معلق در يك لاگون هوازي برگشتي بايد بيشتر از لاگون هوازي با جريان گذرا باشد. مقادير نيروي برق كه در جـدول بالا داده شد، براي نگهداري بيشتر جامدات بصورت معلق طراحي شده است. بنابراين عنوان اختلاط كامل اسمي استفاده مي شود.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp