تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی

تصفیه فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی

تصفیه فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی شامل پارامترهاي آلاينـده، منـابع توليد پسماند و نوع پسماند توليدي هستند. عموماً، خصوصيات فاضلاب صنايع توليد مواد غـذايي دريايي شامل پارامترهاي فيزيك و شيميايي، مقدار مواد آلي، نيتروژن و فسفر هستند. پارامترهاي مهـم آلاينـده فاضـلاب شامل COD ،BOD ،كل جامدات معلق TSS ،چربي ها، چربي، روغن و گـريس ) (FOGهستند. همانند بيشتر فاضلاب هاي صنعتي، آلاينده هاي موجود در فاضلاب هاي صنايع غذايي دريايي مخلوطي از مواد آلي ناشناخته ولي با هويت آلي هستند. آناليز و شناسايي كليه مواد آلي موجود در فاضلاب غير ممكن است. بنابر اين اندازه گيري كلي اثرات نامطلوب اين آلايندهها كافي است. 

تصفیه فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی

شاخص های فیزیکی و شیمیایی

معيار pH به عنوان يك فاكتور مهم قلمداد مي شود. زيرا اين پارامتر آلودگي فاضلاب را نشان داده و يا نياز به تنظيم pHبراي فرايندهاي بيولوژكي را نمايـان مي سازد. pH فاضـلاب خروجـي از كارخانجات توليد محصولات غذايي دريايي معمولاً نزديك به خنثي است. براي مثال نتايج تحقيقات نشان داده كه متوسط pH فاضلاب خروجي صنايع فراوري نوعي خرچنگ 7.63با انحراف معيار 0.54است و يا pHفاضـلاب كارخاـه فراوري نوعي ماهي حدود 6.89با انحراف معيار 0.69است. مقدار pHمعمولاً به ميزان تجزيه مواد پروتئيني و ميزان آزاد شدن آمونياك بستگي دارد. 

جامدات

محتواي جامدات در فاضلاب به دو بخش جامدات محلول و معلق تقسيم مـي شـوند. جامـدات معلق مهمترين نگراني هستند. زيرا آنها از جنبه هاي مختلف نامطلوب هستند. جامدات قابل ته نشيني ممكن است با ترسيب درون كانال انتقال فاضلاب باعث كاهش ظرفيت فاضلابرو گردند. همچنين زماني كه اين جامدات در آب هاي پذيرنده رسوب مي كنند، اثرات نامطلوبي روي فلور كف زي و زنجيره غذايي دارند. زمانيكه اين مواد شناور مي گردند باعث كاهش نفوذ نور خورشيد به درون آب شده و اكوسيستم آبي را دچار اختلال مي نمايند.
جامدات محلول معمولاً كمتر مورد توجه قرار مي گيرند. زيرا تصور مي شود درجه آلودگي آنها كم اسـت. اين نوع و مقدار اين مواد نه تنها به درجه آلودگي فاضلاب، بلكه به كيفيت آب مورد استفاده در فرايند نيز بستگي دارند. در يك آناليز فاضلاب خط توليد فيله ماهي مشخص شد كه %65از كل جامدات موجود در فاضلاب از قبل در آب مصرفي وجود داشته اند.

بو

در صنايع فراوري محصولات دريايي در اثر تجزيه مواد آلي آمينهاي فرار، دي اكسين هـا و گـاهي اوقـات آمونياك آزاد مي كنند، بو ايجاد مي شود. در فاضلابي كه شرايط بي هوازي ايجاد مي گردد سولفيد هيـدروژن نيز ممكن است توليد گردد كه بسيار بد بوي وجود است. بو از منظـر عمـومي و قبـول هـر سيسـتم تصـفيه فاضلاب موضوع بسيار مهمي است. هر چند بوي توليدي نسبتاً بي خطر است، اما ممكن است زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده و براي مردم استرس و بيماري ايجاد نمايد. 

درجه حرارت

براي جلوگيري از تأثير بر كيفيت زندگي آبزيان، درجه حرارت آبهاي پذيرنده، بايستي كنترل گردد. درجه حرارت آب هاي پذيرنده نبايستي بيش از 2-3افزايش يابد، زيرا درجه حرارت بـالا باعـث كـاهش اكسـيژن محلول آب مي گردد. به جز فاضلاب هاي فرايند پخت و استريلزاسيون، ساير واحدهاي فراوري محصولات دريايي فاضلابي با دماي بالاتر از دماي محيط به آبهاي پذيرنده تخليه نميكنند. بنابراين اگر فاضلابهاي ناشي از بهره برداري از صنايع بسته بندي محصولات دريايي درجه حرارت آبهاي پذيرنده را بـه بـه انـدازه افـزايش مي دهند، بايستي ابتدا سرد شده و سپس به محيط آبي دفع گردند. 

مواد آلي


مواد آلي مهم ترين نوع پسماند موجود در فاضلاب فراوري محصولات دريايي است و شامل خون، ضايعات و احشاء داخلي، بالهها، پوست و ريزه هاي گوشت است. اين پسماندها به طور قابل تـوجهي غلظـت جامـدات معلق را در فاضلاب افزايش ميدهند. اما عمده جامدات را ميتوان از جريان فاضلاب جدا كرده و از آن بـراي توليد خوراك دام استفاده نمود. فاضلاب حاصل از توليد محصولات غذاهاي دريايي را ميتوان به دو دسته عمده: فاضلاب با حجم زياد و بار آلي كم و فاضلاب با حجم كم و بار آلي بالا تقسيم نمود.


فاضلاب با حجم زياد و بار آلي كم شامل آب به كار رفته براي تخليه، انتقال، حمل و نقل و نگهداري ماهي و آب ناشي از شستشوي ماهي است. در يك مطالعه ميزان جريان آب به كار رفته براي انتقال مـاهي 836
L به ازاي هر تن ماهي بود. غلظت ذرات ذرات معلق در اين فاضلاب حدود 5000 mg/lتخمين زده ميشود. جامدات شامل خون، ريزههـاي گوشـت، روغـن و چربـي اسـت.. ايـن خصوصـيات بـه طـور گسـترده در كارخانجات مختلف متفاوت است. مايعـات خروجـي از بـدن آبزيـان در زمـان آمـاده سـازي آنهـا توليـد فاضلاب هاي قوي مي كنند. متوسط BOD5اين مايعات در حدود 56000-112000 mg/lبـا غلظـت متوسـط
جامدات تا %6است كه عمدتاً مواد پروتئيني هستند. صنعت فراوري ماهي، مواد محلول موجود در فاضلاب را بازيافت مينمايد كه از لحاظ اقتصادي سودمند است. هم اكنون در بيشتر موارد اين مايعات تبخير شده و مواد محلول ماهي به صورت كندانسه توليد و جمع آوري ميگردند. حجم اين مواد حدود 500ليتر به ازاي هر تن ماهي فراوري شده است. 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp