تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی

شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی

در شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی ، براي جلوگیري از ته نشینی طولانی مدت و تجمع و تحکیم مواد رسوبی در فاضلابرو ها باید شرایطی ثقلی ایجاد شود. شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی که مـواد رسوبی را به تصفیه خانه حمل و منتقل شود. روش متعارف براي جلوگیري از ته نشینی ذرات رسوبی، رسیدن سرعت جریـان فاضلاب به سرعت شستشو است. طبق روش نیروي کششی ، حداقل شیب فاضلاب روها و سرعت شستشوي خودکار خودکار در شبکه هاي مجزا و مرکب براي اقطار مختلف به استثناي انشعابات خانگی به صورت جدول زیر  در نظر گرفته می شود.

شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی

در مسیرهایی که خطوط فاضلابرو به علت فقدان شیب کافی یا وجود موانع باعث عمیق شدن خطوط پایین دست میگردد، طراح مجاز است شیب لوله به قطر 200میلیمتر (حداقل قطر فاضلابرو در شبکه هاي مجزا)در آن مسیرها را تا 0.0041کاهش دهد.

انشعابات خانگی نیز میباید با شیب حداقل 1درصد به فاضلابرو متصل شوند.

توصیه می گردد در کلیه انواع شبکه هاي فاضلاب ، سرعت شستشو در فاضلابروها با اقطار مختلف براي حداکثر جریان ساعتی فاضلاب در طول 24ساعت بدون در نظر گرفتن نشتاب و جریان نفوذي آب هاي سطحی مطابق استاندارد تامین گردد. چنانچه با رعایت شیب هاي فوق، سرعتهاي محاسـبه شـده در فاضـلاب روها به سرعت شستشو (مندرج در جدول فوق) نرسد باید براي شستشوي فاضلابروها پیش بینی لازم انجام گـردد.

به این منظور در مرحله طراحی لازم است سرعت جریان در فاضلابروها بر اساس جریان فاضلاب محاسـبه شده و در مقاطع زمانی 5ساله از سال شروع بهره برداري  تا پایان دوره طرح بـا سـرعت شستشـو مقایسه گردد. در صورتیکه مقدار سرعت موجود در هر یک از خطوط فاضلابرو کمتري از سرعت شستشـو گـردد بایـد آن فاضلابرو در نقشه هاي طراحی و جدولهاي هیدرولیکی محاسباتی پـروژه مشـخص گردنـد تـا کارفرمـا از ضـرورت اتخـاذ تمهیدات لازم جهت شستشوي مصنوعی خطوط مذکور (شستشو با واترجت، شستشو با تخلیه ناگهـانی جریـان یـا سـایر روش هاي مشابه) در حین دوره بهره برداري آگاه گردد.

حداقل شیب فاضلابروها به دلیل محدودیتهاي اجرایی هیچگاه نباید از(0/001یک متر در یک کیلومتر) کمتري گردد.

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp