تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شرکت های تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب

شرکت های تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب

شرکت های تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب ، مجهز به کارگاه های جوشکاری تاسیسات فنی آب و فاضلاب جهت ارائه خدمات تصفیه فاضلاب می باشند. شرکت های تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب مانند شرکت آب راهبر محاسب بر اساس ضوابط فنی و اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین بر اساس استاندارد های خروجی محیط زیست سیستم های تصفیه فاضلاب را طراحی می نمایند. این سیستم ها بر اساس کیفیت فاضلاب خام ورودی به چند مدل متفاوت تقسیم می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب

پارامتر های تاثیر گذار در طراحی و تولید سیستم تصفیه فاضلاب شامل موارد زیر است :

  1. دبی فاضلاب ورودی
  2. کیفیت فاضلاب ورودی
  3. کیفیت فاضلاب خروجی سیستم
  4. دوره طرح سیستم

انواع پکیج تصفیه تولیدی شرکت آبرام

  1. پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده (EAAS) اطلاعات بیشتر
  2. پکیج تصفیه فاضلاب به روش (MBBR) اطلاعات بیشتر
  3. پکیج تصفیه فاضلاب به روش (SBR) اطلاعات بیشتر
  4. پکیج تصفیه فاضلاب به روش (EC) اطلاعات بیشتر

اجزای اصلی پکیج های فوق شامل ورق آهن، بلوئر های دمنده هوا ، لوله کشی ها و اتصالات ، پمپ ، دیفیوزر می باشد که پس از طراحی به صورت دقیق برش داده شده و سازه فلزی پکیج های تصفیه فاضلاب تولید می گردد و سایر لوله کشی و نصب تجهیزات بر روی بدنه فلزی پکیج اجرا می گردد.

روش تصفیه فاضلاب

تصفيه بيولوژيكي يكي از بهترين روش هاي حذف مواد آلي از فاضلاب است. با اين حال توليد لجن، بخصوص در فرايندهاي تجزيه هوازي وجود دارد كه ممكن است هزينه دفع را افزايش دهد. به دليل اينكه لجن توليدي مي تواند مواد آلي ويژه و فلزات سنگين را جذب سطحي نمايد، مشكلات حادتر مي شوند. با اينحال سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي داراي مزيت تجزيه ميكروبي مـواد آلـي پيچيـده و جذب سطحي احتمالي فلزات سنگين توسط ميكروارگانيسم هاي مناسب است. فرايندهاي بيولوژيكي نسبتاً پيچيده نيستند و انعطاف زيادي در تركيب چندين واحد از آنها براي ايجاد يك سيسـتم اختصاصـي جهـت تصفيه فاضلاب هاي حاوي مواد آلي ويژه وجود دارد.

فرايند لجن فعال متعارف

اين سيستم يـك سيسـتم تصـفيه مـداوم اسـت كه مخلوطي از ميكروارگانيسم هاي مختلف معلق موجود در فاضلاب در يك حوض هوادهي، آلاينده هاي آلي را جذب داخلي و سطحي نموده و سپس آنها را تجزيه مي نمايند.  قسمتي از تركيبات آلي بـه طور كامل به محصولات نهايي بي خطر اكسيد شده و ديگر مواد آلي براي توليد انرژي مـورد نياز، بقا و رشد ميكروارگانيسم ها و توليد توده زيستي -لخته ها- مصرف مي شوند. لخته ها بـا دميدن هوا بـه درون حـوض هوادهي و يا بوسيله هوادهي مكانيكي معلق نگه داشته مي شوند.

غلظت اكسيژن محلول در حـوض هوادهي يك عامل بحراني است و بايستي ترجيحاً حدود 1-2 mg/lباشد. حوض هوادهي بايستي بـر اساس زمان هوادهي و زمان ماند سلولي طراحي گردد. محتويات حوض هوادهي به حوض ته نشيني انتقال يافته و در آنجا لخته هاي لجن فعال تشكيل ذرات بزرگتري را مي دهند كه به عنوان لجن ته نشين مي گردند.

متابوليسم بيولوژيكي هوازي از لحاظ بازيافت انرژي داراي راندمان خوبي است، اما حجم لجن توليدي زياد است. قسمتي از لجن به حوض هوادهي برگشت داده مي شود، اما مابقي آن بايستي هضم شده و به روش مطمئني در محيط زيست دفع گردد. گونه هاي مختلفي از فرايندهاي لجن فعال وجود دارند، اما در همه موارد، مرحله اكسيژن رساني مهمترين مصرف كننده انرژي است.

پکیج تصفیه فاضلاب به روش (SBR)

يك واحد پر و خالي شونده است كه هـوادهي، تـه نشـيني، تخليـه پساب و برگشت دادن جامدات در يك واحد انجام مي شود. بعد از پر شدن تانك، فاضلاب بدون اينكه هوادهي گردد، با جامدات معلق ميكروبي مخلوط ميشود تا بدين طريق تركيبات قابل تخمير متابوليسـم گردنـد. سـپس عمليـات بـا هوادهي ادامه مييابد كه اين مرحله اكسيداسيون مواد آلي و توليد بيومس را تقويت مي نمايد. جهت تكميل فرايند تصفيه، لجن ته نشين شده و پساب تصفيه شده از اين واحد تخليه مي گردد.    سيستم هاي تصفيه SBR به بهره بردار وابسته اند. بهره بردار بايستي دوره زماني هر مرحله را با توجه به تغييرات خصوصـيات فاضـلاب
تنظيم نمايد. سيستم
SBR يك گزينه مناسب براي تصفيه فاضلاب هاي با دبـي كـم اسـت و در محـدوده وسيعي از تغييرات خصوصيات كيفي فاضلاب كاربرد دارد. 

شرکت های تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب با روش SBR پکیج های بازار را تامین می کنند. 

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp