تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

هوادهی در تصفیه فاضلاب

هوادهی در تصفیه فاضلاب :

هوادهی در تصفیه فاضلاب ،‫روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن فاضلاب در ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﻫﻮاي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻟﺤﺎظ ﺣﺬف ﺑﻮ، ﻃﻌﻢ و ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.

ﻛﺎﻫﺶ هیدروزن سولفید  و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻓﺮار و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ و رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ‫ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ از آب ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ: دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آب ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آب ﻣﻲﺷﻮد، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و در ﻣﻮاردي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻣﻼح آب دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛  ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺎ آﻫﻚ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ ﻛﺮدن آب.
‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻴﺰان آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ:

 •  ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي آن اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.
 • ‫اﻛﺴﻴﮋن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻲﻫﻮازي ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻛﺴﻴﺪ دو ‫ﻛﺮﺑﻦ و ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ،پی اچ آب ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و از ﺧﻮردﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻣﻲﮔﺮدد.
 •  آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ و آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ آب اﻛﺴﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
  ‫از اﻫﺪاف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ‫آﻧﻬﺎﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﻮادﻫﻲ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼًَ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ‫آن اﺷﺎره ﻛﺮد (‪ Aﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس و  حجم آب ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺎز) ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ آب ﺑﻪ ‫ﻗﻄﺮهﻫﺎي رﻳﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺮه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻫﻮادﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

روﺷﻬﺎي هوادهی در تصفیه فاضلاب :

‫در ﺗﻤﺎم روﺷﻬﺎي هوادهی در تصفیه فاضلاب ، ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪت ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ  ‫‪‫ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دو روش ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آوردن آب و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ روش آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

 • ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآوردن آب
  ‫‫-ﻫﻮادﻫﻲ آﺑﺸﺎري ﭘﻠﻪاي
  ‫در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﭘﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 3-1 ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. روي ﭘﻠﻪﻫﺎ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آب روي ﭘﻠﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺗﻤﺎس ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻻﻳﻪ ‫ﺳﻄﺤﻲ آب ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.                                                                                                            ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮراﺧ ﺪاري ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ آب از اﻳﻦ ﺳﻮراﺧﻬﺎ رﻳﺰش ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ کربن دی اکسید می تواند مفید باشد.-ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﺎﺷﺸﻲ                                                                                                                                      در اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺗﻌﺪادي ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮراﺧﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﺑﻪ ‫ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب و ﭘﺨﺶ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ (ﺳﻴﻨﻲ)
  ‫در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻌﺪادي ﺳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﻒ آﻧﻬﺎ روزﻧﻪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و درون آﻧﻬﺎ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻚ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر آب از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان زﻣﺎن ﺗﻤﺎس را اﻓﺰاﻳﺶ داد.                                                                                               ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ
  ‫روش دﻳﮕﺮ هوادهی در تصفیه فاضلاب ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ‫از ﻫﻮادﻫﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮادﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ و ﺑﺮ ‫روي ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا
  ‫در اﻳﻦ روش هوادهی در تصفیه فاضلاب از ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻒ آن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺳﻮراﺧﺪار و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮراﺧﺪار ‫اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.  ﻫﻮا ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻮن در اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻌﻮد ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻫﻮا ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻗﻄﺮهﻫﺎي آب در ‫ﻫﻮادﻫﻲ آﺑﺸﺎري اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺳﻮدﻣﻨﺪي آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻫﻮا در ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن آب ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب و ﻫﻮا را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده و ﺗﺒﺎدل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.  ‫زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﺣﺪود 51 دﻗﻴﻘﻪ و ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 3 ﺗﺎ 4 ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺗﺒﺎدل ﮔﺎز ﻣﻲﮔﺮدد.-هواده های سطحی دورتند
  ایرمند یک هواده شناور قائم است که برای انواع سیستم های هوادهي کاربرد دارد. این نوع هواده قدرت پمپاژ بالایی داشته و با ایجاد اختلاط شدید هوا و آب از راندمان انتقال اکسیژن بالایی برخوردار است.
  از جمله ویژگیهای هواده های ايرمند می توان به سهولت در نصب و اجرا ، سهولت در نگهداری، پایین بودن هزینه نصب کامل، نصب سریع و آسان، بالاترین بازدهی انتقال اکسیژن، ایده آل جهت تصفیه فاضلاب، سهولت در تنظیم موقعیت قرارگیری، عدم قرارگیری قطعات الکترومکانیکی هواده در داخل فاضلاب، سهولت در مقید کردن هواده، عملکرد مطلوب حتی در صورت متغیر بودن سطح آب و عدم احتمال بروز نشتی روی سطح شناور از طریق درز پیچ ها و یا عوامل دیگر٬اشاره کرد. هواده های ایرمند در قسمتهای مختلف تصفیه خانه ها از قبیل، لاگونهای هوادهی، تانکهای متعادلسازی، هاضم هوازی لجن و تانکهای ذخیره لجن کاربرد دارند .
  -هواده های سطحی دور کند
  هواده های سطحی مکانیکی که برای هوادهی در تصفیه فاضلاب با ایجاد حرکت در فاضلاب پیرامون خود، سبب سهولت در انحلال هوا در آن می شوند. هواده های دور پایین جهت چرخاندن روتور از گیربکس کاهنده استفاده می کنند. این هواده ها به دلیل سرعت کم از عمر طولانی برخوردارند.

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp