تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فرایندهای تصفیه فاضلاب

فرایندهای تصفیه فاضلاب

فرایندهای تصفیه فاضلاب ، شامل واحدهای فرایندی و واحدهای عملیاتی می باشند. در واحدهای عملیاتی برای حذف آلاینده ها از نیروی فیزیکی استفاده می شود( فقط جدا سازی). در واحدهای فرایندی برای حذف آلاینده ها از واکنیش های یبولوژیکی و شیمیایی استفاده می شود.عملیات و فرآیندهای مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به سه دسته زیر تقسیم می شود.

 • تصفیه اولیه
 • تصفیه ثانویه
 • تصفیه پیشرفته

تصفیه اولیه یا تصفیه فیزیکی می باشد. که هدف از تصفیه اولیه حذف مواد جامد معلق از فاضلاب است. هر چند مقداری از BOD حذف می شود. این کاهش BOD  صرفاً جدا سازی مواد آلی می باشد. متعاقباً در واحدهای هضم باید تثبیت شود.

فرایندهای تصفیه فاضلاب برای حذف جامدات معلق

 • آشغال گیری و خرد
 • شناورسازی
 • دانه‌گیری
 •  افزودن پلیمرهای شیمیای
 • ته نشینی
 • لخته سازی و ته نشینی
 • فیلتراسیون
 • روش تصفیه طبیعی به وسیله زمین

حذف مواد بیماری آلی قابل تجزیه بیولوژیکی

 • انواع روش های لجن فعال
 • صافی های شنی با جریان متناوب
 • صافی چکیده
 • سیستم های تصفیه بوسیله زمین
 • تماس های بیولوژیکی زیستی
 • سیستم های تصفیه فیزیکی شیمیایی
 • انواع لاگونها و برکه های اکسیداسیون

فرایندهای تصفیه فاضلاب برای عامل بیماری زا

 • کلرزنی( گازی)
 •  هیپوکلرید کلسیم
 • اوزماسیون
 • تصفیه به وسیله زمین

فرایندهای تصفیه فاضلاب برای مواد مغذی(نیتروزن)

 • انواع روش های نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون بار شد معلق و انواع روشهای نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون بارشد ثابت
 • آمونیاک زدائی
 • تبادل یونی
 • کلرزنی تا نقطه شکست
 • تصفیه بوسیله زمین

حذف فسفر

 • افزودن نمک های فلزی
 • انعقاد بوسیله آهک و ته نشینی
 • حذف بیوشیمیایی فسفر
 • سیستم های تصفیه به وسیله زمین

حذف مواد آلی مقاوم

 • جذب بوسیله کرین
 • ازن زنی در مرحله سوم
 • سیستم های تصفیه بوسیله زمین

حذف فلزات سنگین

 • رسوب دادن شیمیایی
 • تبادل یونی
 • سیستم های تصفیه بوسیله زمین

حذف مواد جامد غیرآلی

 • تبادل یونی
 • اسمز معکوس
 • الکترودیالیز

با شناخت کامل فرایندهای تصفیه فاضلاب و دانش نسبت به اینکه کدام فرآیند برای حذف کدام نوع آلودکی مناسب است. باید از فرآیند ها استفاده کرد.

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp