تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب بر اساس حذف BOD كربنه ذره اي و محلول و تثبيت مواد آلي موجود در فاضلاب است که با استفاده از انواع مختلـف ميكروارگانيسم ها مخصوصاً باكتريها به روش بيولوژيكي برای تصفیه فاضلاب انجام مي شود. براي اكـسيد كـردن (تبـديل)
مواد آلي كربنه ذره اي و محلول به محصولات ساده نهايي و بيومس اضافي همانطور كه در رابطـه زيـر براي اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي مواد آلي نشان داده شده است، از ميكروارگانيسم ها استفاده مـي شود.

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

  Vi ضريب استوكيومتري

اكسيژنOآمونياك NH,فسفات  PO43 براي بيان مواد مغذي مـورد نيـاز در تبديل مواد آلي به محصولات نهايي ساده اسـتفاده شـده اسـت (ماننـد دي اكـسيد كـربن و آب).
عبارت نشان داده شده در بالاي فلش براي نشان دادن اين واقعيت است كه ميكروارگانيسم براي انجام اكسيداسيون مورد نياز مي باشد. عبارت سلول هاي جديد براي بيـان بيـومس توليـد شـده در نتيجـه اكسيداسيون مواد آلي ذكر شده است. ميكروارگانيسم ها همچنـين بـراي حـذف نيتـروژن و فـسفر در فرآيندهاي تصفيه فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرند.

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب نيتريفيكاسـيون است. باكتريهاي خاصي قادر به اكسيداسيون آمونياك بـه نيتريـت و نيتـرات (نيتريفيكاسـيون)هـستند؛ در حاليكه ساير باكتريها مي توانند نيتروژن اكسيد شده را به نيتروژن گازي احيا كنند. براي حذف فسفر, فرآيندهاي بيولوژيكي طوري قرار گرفته است كه رشد باكتريهـايي بـا توانـايي ذخيـره و جـذب حجـم زيادي از فسفر غير آلي را انجام دهد.

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

بدليل اينكه بيومس، جرم مخصوص كمي بيشتر نسبت به آب دارد، با ته نشيني ثقلي از مـايع تـصفيه شده جدا ميشود. نكته قابل توجه اين است كه به جز در مواردي كه جرم سلولي توليـد شـده از مـواد آلي بصورت دوره اي حذف مي شود، تصفيه بطور كامل انجام نشده است؛ زيرا خـود آن مـاده آلـي بـه منزله BODدر پساب خروجي اندازه گيري مي شود. بدون حذف بيومس از مايع تصفيه شـده تنهـا تصفيه اي كه صورت گرفته است در ارتباط با اكسيداسيون باكتريايي بخشي از مواد آلي از حالت اوليه خود مي باشد.

 

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp