تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی محصول شرکت آبرام شامل یک مخزن هوادهی ، یک مخزن ته نشینی و یک مسیر کلرزنی می باشد. فاضلاب خام وارد پکیج شده و فاضلاب تصفیه شده مطابق با استاندارد خروجی فاضلاب سازمان حفاظت محیط زیست خارج می گردد. این پکیج ها از جنس بدنه پلی اتیلنی ساخته شده (در صورت درخواست می توان به صورت فلزی هم تهیه کرد.) اجزای اصلی این پکیج ها شامل بلوئر ، لوله کشی های هوا ، دیفیوزر ، تجهیزات کلرزنی و پمپ ها می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه فاضلاب هوازی

فرآیند لجن فعال ، فرآیند تصفیه فاضلاب هوازی می باشد. در این فرآیند سوسپناسیون دارای میکروارگانیزم ها را مخلوط مایع(Mixed liquor) می نامند. فلوک های بیولوژیکی نیز مواد جامد مخلوط مایع (Mixed liquor suspended solids) یا یا به اختصار MLSS نامیده می شود. اصظلاح لجن فعال نیز به دلیل برگشت سوسپانسیون بیولوژیکی حاوی توده ی میکروارگانیزم ها و مشارکت فعال آنها در فرآیند لجن فعال حذف مواد آلی محلول در حوض هوادهی مورد استفاده قرار می گیرد. تاسیسات لجن فعال را می توان یک راکتور لایه های مغشوش تا حدی بسته دانست.

یکی از خصوصیات این روش در مقایسه با راکتور های لایه های مغشوش دیگر این است که تولید ذرات جامد که جانداران بر روی آن قرار دارند، توسط خودشان انجام می پذیرد. اندازه این ذرات جامد اغلب برابر 20 تا 200 میکرومتر است.این ذرات در اصل همان باکتری های هستند که به دلیل انجام واکنش های شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی ، هسته ای محکم از مواد معدنی در آنها ایجاد شده است.

 

یک سیستم واکنش تا حدی بسته بدین دلیل برقرار است که گرچه سیال  و توده بیولوژیکی (بیومس) شرکت کننده در واکنش در یک محل جداسازی از یکدیگر جدا می شوند (حوضچه ته نشینی ثانویه) ولی بخش قابل توجهی از توده بیولوژیکی مجددا به رآکتور برگردانده می شود.(لجن برگشتی). اکسیژن مورد نیاز جانداران برای انجام فعالیت های بیولوژیکی مربوطه به کمک تجهیزات هوادی در عمق یا سطح تامین می شود.

فرآیند لجن فعال بر مبنای شاخص های زیر تعریف می شود :

  • مدت زمان هوادهی : مدت زمان هوادهی مطابق با مدت زمان ماند محاسبه می گردد.
  • بارگذاری BOD به ازا حجم

 

نسبت غذا به میکروارگانیزم (F/M) بر حسب گرمBOD به ازا هرگرم MLSS در هر روز بدست می آید.

نسبت(Q x BOD) / (V x MLSS) = (F/M) 

Q= دبی بر حسب مترمکعب بر روز

BOD= اکسیژن خواهی بیوشیمیایی  فاضلاب بر حسب ملیگرم بر لیتر

V= حجم مخلوط مایع در حوض هوادهی بر حسب مترمکعب

MLSS = غلظت مواد جامد معلق مخلوط مایع در حوض هوادهی بر حساب گرم در مترمکعب

  • سن لجن

سن لجن یا مدت زمان ماند سلولی یک شاخص بهره برداری مرتبط به نیست F/M است. با توجه به اینکه مدت زمان ماند مخلوط مایع (مدت هوادهی) در حوض هوادهی 3 تا 30 ساعت در نظر گرفته شده است. مدت زمان ماند جامدات بیولوژیکی در سیستم بیشتر بوده و برابر چندین روز است. سن لجن (θ) به عنوان تابعی از MLVSS در حوض هوادهی متناسب با مواد جامد معلق موجود در جریان خروجی فاضلاب و لجن مازاد به ترتیب زیر می باشند :

 ((wzMLSS.V)  /  ((SSe.Qe)+(SSw.Q) = سن لجن (θ)

MLSS : بر حسب میلی گرم بر لیتر

V : حجم حوض هوادهی بر حسب مترمکعب

SSe : غلظت مواد جامد معلق  در جریان خروجی فاضلاب بر حسب میلیگرم بر لیتر

SSw : غلظت مواد جامد معلق  در لجن مازاد بر حسب میلیگرم بر لیتر

Qe :  جریان خروجی فاضلاب بر  مترمکعب بر روز

Q : مقدار لجن مازاد بر  حسب مترمکعب بر روز

 

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp