تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب :

پکیج تصفیه فاضلاب ، سیستم های تصفیه خانه پیش ساخته ای هستند که به شکل تجاری در دسترس هستند و با عنوان PACKAGE مورد استفاده جوامع کوچک و املاک شخصی برای تصفیه فاضلاب قرار می گیرند. اگرچه سیستم های پکیج برای ظرفیت های بیش از ۱میلیون گالن در روز( ۳۸۰۰ مترمکعب در روز) نیز قابل استفاده است ولی عموما برای جریان فاضلاب در محدوده ۰۰۱ / ۰ تا ۲/ ۰ میلیون گالن در روز ( ۸/ ۳ تا ۷۶۰ متر مکعب در روز) به کار می روند.

سیستم پکیج کوچک برای استفاده در خانه های شخصی توسعه یافته است. مناسب بودن مقادیر طراحی (احجام)، نحوه ی بهره برداری و نگه داری این سیستم معمولا شرایط رضایت بخشی از فرآیند تصفیه برای دبی های پایین فاضلاب فراهم میکند. از زمانی که برای اولین بار پکیج ها به منظور تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به کار گرفته شدند این اعتقاد وجود داشت که با اعمال هوادهی کامل هیچ لجن مازادی نباید تولید شود.

درحالی که بر خلاف این فرضیه ی نادرست در عمل مقادیری لجن پیش بینی نشده بوجود آمده و بهره بردار مجبور به تخلیه ی دوره ای آنها از سیستم می باشد . فرآیند تخلیه (burping) زمانی در پکیج تصفیه فاضلاب رخ میدهد که نحوه ی بهره برداری از آن صحیح نباشد.

اصولاً پارامترهاي مؤثر در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب ، طبق توصیه منابع و مراجع معتبر، شامل برآورد و پیش بینی دقیق جمعیت، روند تغییرات سرانه ها و چگونگی الگوي مصرف آب است، اما در هر حال اولین گام بمنظور انجام یک طراحی اصولی و
مهندسی، تعیین کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدي می باشد. پارامترهاي مؤثر در تغییرات کمی و کیفی فاضلابهاي مناطق کم جمعیت از قبیل مناطق روستایی، مجتمع هاي مسکونی و …، اغلب بدلیل وجود نوسانات الگوي مصرف آب و تغییرات فاحش در نمودار ترسیم جریان فاضلاب تولیدي در طی شبانه روز، ضرایب پیک و حداقل ساعتی و روزانه مصرف آب و تولید فاضلاب می باش د. بنابراین بمنظور دستیابی به یک راهکار مؤثر براي کنترل فاضلابهاي تولیدي در اجتماعات کوچک و دستیابی به اهداف تصفیه فاضلاب براساس ضوابط و استانداردهاي تخلیه زیست محیطی، رعایت موارد ذیل ضروري می باشند:

  • تعیین الگوي مصرف و پیک فاکتورها بر اساس جمعیت، آداب و رسوم ساکنین در آن اجتماعات؛
  •  بررسی جامع و کامل کمیت و کیفیت فاضلاب بمنظور تعیین ویژگیها و خصوصیات بار مواد آلی و مواد معلق تولیدي؛
  •  در نهایت تصمیم گیري در انتخاب گزینه مناسب و برتر از لحاظ فرآیندي.

در مجموع می توان اینگونه عنوان نمود که اصول، مبانی، معیارها، ضوابط و پارامترهاي کلیدي و مؤثر در طراحی سیستم هاي پکیج تصفیه فاضلاب ، با توجه به مبانی کمی و شاخص هاي کیفی و مشخصات فاضلاب ورودي براساس جمعیت ساکنین، سرانه آب مصرفی و سرانه بار آلی محاسبه شده است و در نهایت با توجه به برآورد حجم فاضلاب و تعیین غلظت و بار مواد آلی و معلق و سایر پارامترهاي شاخص (از قبیل غلظت نیترات، نیتریت و فسفات)، حجم مورد نیاز راکتورهاي مورد نیاز جهت دستیابی به استانداردهاي تخلیه تعیین شده، محاسبه گردیده است.

سپس بر اساس روابط موجود، پارامترهاي شاخص و کلیدي در طراحی و بهره برداري پکیج تصفیه فاضلاب از قبیل :

  • زمان ماند هیدرولیکی
  • زمان ماند میکروبی
  • میزان لجن تولیدي
  • حجم هوا و میزان اکسیژن مورد نیاز سیستم
  • توان و راندمان هواده ها
  • مدت زمان مورد نیاز جهت هوادهی
  •  سایر پارامترهاي مؤثر محاسبه شده است .

 

لذا آشنایی با فرآیندهاي پکیج تصفیه فاضلاب و در عین حال متناسب با شرایط و مشخصه هاي فاضلاب تولیدي و انتخاب گزینه اي با حداکثر سهولت و سرعت در زمان نصب، راه اندازي، راهبري،بهره برداري و حداقل نیاز به نگهداري، تعمیرات، تعویض قطعات و سرویس هاي دوره اي از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

پکیج تصفیه فاضلاب
5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp