تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

انواع فیلتر شنی

انواع فیلتر شنی

انواع فیلتر شنی را بر حسب اينكه دبی جريان در آنها در طول زمان بهره برداري كاهش يافته و يا ثابت باقي بماند به ترتيب به انواع صافي هاي جريان كاهشي و صافي هاي جريان ثابت تقسيم بندي مي نمايند. در صافي هاي جريان كاهشي در طول زمان بهره برداري با انباشته شدن لخته هاي همراه آب در بين دانه هاي بستر،افت ارتفاع افزايش و در نتيجه دبی عبوري كاهش مي يابد ولي در صافي هاي با جريان ثابت، با كنترل افت ارتفاع در خروجي صافي، ميزان دبی عبوري از صافي در طول زمان بهره برداري تقريبا ثابت باقي ميماند.

انواع فیلتر شنی

لازم به ذكر است كنترل افت ميتواند توسط شير، سرريز، سيفون و يا انواع كنترلكننده هاي ديگر به صورت خودكار يا دستي انجام گيرد. 

در برخي از انواع فیلتر شنی ، طراحي فیلتر به نحوي انجام مي شود كه تراز سطح آب در كانال يا جعبه ورودي با گرفته شدن منافذ بستر صافي و افزايش افت ارتفاع، افزايش مي يابد. در اين نوع صافي كنترل جريان در ورودي انجام مي شود.در نوع ديگر از صافي با تعبيه تجهيزات كنترل جريان (نظير شيرهاي كنترل) در مجراي خروجي مقدار افت ارتفاع در صافي تنظيم مي گردد.در شكل بالا  تغييرات ذبی عبوري از صافي و افت ارتفاع در حالت هاي مخلتف نشان داده شده است.

صافي هاي جريان ثابت با كنترل در خروجي

در اين سامانه ها كه به دليل پيچيده بودن فقط در تصفيه خانه هاي بزرگ مورد توجه هستند، جريان ورودي به طور مساوي بين
واحدهاي صافي تقسيم مي شود و افت ارتفاع در صافي توسط تجهيزات كنترلي در مجراي خروجي تنظيم مي شود. ارتفاع آب در ورودي اين نوع صافي يكسان و ثابت است. سامانه كنترل در اين نوع صافي با اندازه گيري تغييرات گراديان هيدروليكي در ورودي و باز و بسته كردن شيرهاي خروجي، دبی جريان را تنظيم مي كند.

اگر افت ارتفاع تحت تاثير انباشته شدن لخته ها بين منافذ بستر صافي افزايش يابد، شيرهاي خروجي به آرامي باز مي شود و چنانچه تحت تاثير شستشو افت ارتفاع در بستر صافي كاهش يابد، با بسته شدن شيرهاي خروجي، اين كاهش افت جبران مي شود. به اين ترتيب با وجود افت ارتفاع ثابت شكل بالا، دبی عبوري از صافي نيز ثابت باقي خواهد ماند. در شكل زیر قسمتهاي مختلف اين نوع صافي نشان داده شده است :

انواع فیلتر شنی –صافي هاي جريان ثابت با كنترل در خروجي

صافي هاي جريان ثابت با كنترل در ورودي


در اين نوع صافي جريان ورودي به صورت يكسان بين واحدهاي مختلف صافي تقسيم مي گردد. بسته به افت ارتفاع، سطح آب
در اين واحدها متغير خواهد بود. زماني كه بر اثر انباشته شدن لخته ها در بين منافذ صافي افت ارتفاع افزايش يابد، با بالا آمدن سطح آب اين افزايش افت جبران مي گردد. سامانه كنترل در اين نوع صافي چندان پيچيده نيست و به دليل سادگي عمل در تصفيه خانه هاي كوچك نيز قابل استفاده است. يكي از معايب اين نوع سامانه امكان عبور ذرات همراه آب و كاهش كيفيت
آب خروجي از صافي است. در شكل زیر قسمتهاي مختلف اين نوع صافي نشان داده شده است. 

انواع فیلتر شنی-صافي هاي جريان ثابت با كنترل در ورودي

صافي هاي جريان كاهشي با كنترل در ورودي


اين نوع از سامانه انواع فیلتر شنی ساده ترين نوع صافي است و بر خلاف حالات قبل در آن هيچ كنترل كننده يا تقسيم كننده جرياني وجود ندارد. در اين نوع صافي با در نظرگيري يك سرريز در سازه خروجي، فشار در كف بستر صافي در طول زمان بهره برداري مثبت نگه داشته مي شود و تحت تاثير بسته شدن منافذ صافي بر اثر ته نشين شدن لخته هاي همراه آب، ذبی جريان عبوري از صافي كاهش مي يابد. سادگي ساختمان و سهولت بهره برداري استفاده از اين صافي ها را در تصفيه خانه هاي كوچك مناسب ساخته است. 

صافي هاي جريان كاهشي با كنترل در خروجي


اين صافي ها مشابه صافي هاي جريان ثابت با كنترل در خروجي هستند و در آن با كنترل افت ارتفاع توسط شيرهاي خروجي،
گراديان هيدروليكي ثابتي به تمام واحدها اعمال مي شود. در اين حالت نياز به نصب تجهيزات كنترل كننده جريان براي تك تك
صافي ها نيست و با نصب يك شير كنترل كننده در لوله خروجي نهايي ميتوان كل صافي ها را كنترل نمود. بنابراين واحدهاي تميز داراي جريان بيشتر و واحدهاي كثيف جريان كمتري را عبور ميدهند.تجربه هاي موجود نشان داده كيفيت آب خروجي از اين نوع صافي نسبت به ساير انواع مناسب تر است. 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp