تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

گرفتگی بیوراکتور غشایی

گرفتگی بیوراکتور غشایی

جرم سلولي در لايه خارجي غشاهاي مورد اسـتفاده در MBR باعث گرفتگی بیوراکتور غشایی می شود که باعث انسداد پساب خروجي مي شود. ذرات ريزتر ممكن است به داخل منافذ غشاء نفوذ كنـد و باعث افزايش افت فشار شود. روشهاي پيوسته كنتـرل گرفتگـي غـشاء در حـين بهـره بـرداري MBR استفاده شده است كه در آن، تميز كننده دوره اي با تلاطم زياد براي نگهداري ظرفيت فيلتراسيون غشاء استفاده مي شود.

راكتورهاي-بيولوژي-غشايي

روشي كه بـراي كنتـرل گرفتگي سطوح خارجي فيبرهاي غشاء شكل گرفته است شامل يك فرآيند سه مرحله اي مـي باشد. ابتدا هوادهي با حباب درشت در كف مخزن غشاء بطور مـستقيم در زيـر فيبرهـاي غـشاء فراهم مي شود. جريان رو به بالاي حبابهاي هوا در بين فيبرهاي با جهـت عمـودي باعـث مـي شود فيبرها در جهت مخالف يكديگر تكان داده شـود و پـاك شـدن مكـانيكي انجـام شـود. در مرحله دوم ، فيلتراسيون تقريباً هر 15تا 30 دقيقه متوقف مي شـود و فيبرهـاي غـشاء بمـدت 30تا 45ثانيه با آب تصفيه شده ، شستشوي معكوس داده مي شود. سيستم در حين شستشوي معكوس در خط باقي مي ماند و زمان كل براي شستشوي معكـوس تقريبـاً 45دقيقـه در روز اسـت.

بطـور معمـول ، غلظـت كـم كلـر (كمتـر از 5 mg/l) در آب شستشوي معكوس نگه داري مي شود تا ميكروب هايي را كه بصورت كلني در سطح خارجي غشاء قرار دارد غير فعال و حذف كند. در مرحله سوم ، تقريباً 3بار در هفته يك محلول هيپوكلريـت سديم قوي (تقريباً 100 mg/l ) يا اسيد سـتيريك بـصورت شستـشوي معكـوس بـه مـدت 45 دقيقه در روشي تحت عنوان – حفظ پاكيزگي – استفاده مـي شـود . بعـد از 45دقيقـه تميز كردن درجا ، سيستم به مدت 15دقيقه با آب تـصفيه شـده ، شستـشو داده مـي شـود . بهـره برداري اضافي با شستشو دادن بوسيله آب تميز و زهكشي به مدت 15-10دقيقـه بـراي پـاك كردن سيستم از كلر باقيمانده همراه با خلاء شروع مي شود. كل زمان خارج از خط سيـستم در حين دوره حفظ پاكيزگي تقريباً 75دقيقه است.

سيـستم back-pulse برای گرفتگی بیوراکتور غشایی مـشابه يـك سيـستم تميز كننده يا شستشو دهنـده معمـولي مـي باشـد. محلـول كلـر در جهـت معكـوس ، مـشابه شستشوي معكوس فيلتر بصورت دوره اي از ميان غشاء پمپ مي شود. كاست ها مي تواننـد بـه آساني توسط يـك سيـستم بـالابر عمـومي، از خـط خـارج و بـصورت دوره اي در حمـام مـواد شيميايي تمييز شود . هنگامي كه كاستها براي تمييز شدن از خط خـارج مـي شـوند، در يـك ظرف محلول كلر با غلظت زياد داخل يك تانك كوچك جداگانه يا حوض مجاور تانك هـوادهي مستغرق مي شوند. تميز كردن سطح خارجي هر 6-3ماه صورت مي گيرد.

تركيب پاك كـردن با هوا، شستشوي معكوس رسوبات و حفظ پاكيزگي در كنترل گرفتگي غشاء بطـور كامـل مـوثر نمي باشد و افت فشار در عرض غشاء با گذشت زمان افزايش مي يابد. افت فشار در عرض غشاء بعنوان شاخصي براي تعيين مشكلات گرفتگي و نيـاز بـه تمييـز كـردن كنتـرل مـي شـود. در ماكزيمم افت فشار بهره برداري حدود 60كيلوپاسكال، غشاها براي تميز شدن و احياء مجدد از حوض هوادهي خارج مي شوند.

در حـين رفع گرفتگی بیوراکتور غشایی بـراي احيـاء مجدد، كاست غشاء در يك تانك حاوي محلول 1500-2000 mg/lهيپوكلريت سديم تقريبـاً به مدت 24ساعت خيس مي شود. غشاهاي اضافي معمولاً در حـين پـاك كـردن بـراي احيـاء مجدد داخل تانك هوادهي نصب شده است؛ بطوريكه كاهش در ظرفيـت تـصفيه وجـود نـدارد. 

گرفتگی-بیوراکتور-غشایی

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp