تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پارامترهای طراحی تصفیه خانه فاضلاب

پارامترهای طراحی تصفیه خانه فاضلاب

پارامترهای طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش فرآيند لجن فعال ، برای طراحی مکانیکال و طراحی فرایند های های تصفیه فاضلاب استفاده می شود موارد زیر  می باشد:

 1. انتخاب نوع راكتور
 2. روابط سـينتيكيقابل كاربرد
 3. زمان مانـد جامـدات و ضـوابط بارگـذاري مـورد اسـتفاده
 4. توليـد لجـن
 5. انتقـال و نيازمنديهاي اكسيژن
 6. نياز به مواد مغذي
 7. ساير نيازهاي مواد شيميايي
 8. مشخـصات تـه نـشيني جامدات بيولوژيكي
 9. استفاده از انتخاب كننده ها
 10. مشخصات پساب خروجي

انتخاب نوع راكتور : فاكتورهاي مهمي كه بايد در انتخاب نوع راكتور فرآيند لجن فعال مـورد توجـه قرار گيرد شامل:

 • اثر سينتيك هاي واكـنش
 • نيازهـاي انتقـال اكـسيژن
 • كيفيـت فاضـلاب 
 • شرايط محيطي محل
 • حضور مواد سمي يا بازدارنده در فاضلاب ورودي
 • هزينه هـا
 • گـسترش طرح براي دستيابي به نيازهاي تصفيه در آينـده.

انتخاب ضوابط بارگذاري و زمان ماند جامدات: پارامترهاي خاص بهره بـرداري و طراحـي، فرآينـد لجن را از فرآيندهاي ديگر متمايز مي كند. پارامترهاي معمول مورد اسـتفاده عبارتنـد از : زمـان مانـد جامدات SRT ، نسبت  F/Mغذا به جرم سلولي همچنين بعنوان نسبت غذا به ميكروارگانيسم نيز شناخته شده است و بارگذاري آلي حجمي. در حاليكه ، SRTپارامتر اصلي طراحـي و بهـره بـرداري مي باشد، نسبت F/Mو سرعت بارگذاري حجمي مقاديري را فراهم مي كند كه براي مقايسه شـرايط
بهره برداري مشاهده شده معمول و اطلاعات گذشته مفيد است.

زمان ماند جامدات: SRTدر واقع دوره متوسط زماني است كه لجـن در سيـستم بـاقي مـي مانـد.، SRTمهمترين پارامتر طراحي لجن فعال است؛ زيرا SRTبـر عملكرد فرآيند تصفيه، حجم تانك هوادهي، توليد لجن و نيازهاي اكـسيژن مـوثر اسـت. بـراي حـذف ، BODمقادير SRTممكن است محدوده اي از 3تا 5روز باشد كه به دماي مـايع مخلـوط بـستگي دارد. در دماي ،18-250Cاگر فقط حذف BODمورد نياز باشد و نيتريفيكاسيون و اكـسيژن مـرتبط با آن صرفنظر شود، مقدار SRTنزديك به 3روز مطلوب است. براي محـدود شـدن نيتريفيكاسـيون، تعدادي از طرحهاي لجن فعال در SRTبرابر 1روز يا كمتر بهره برداري مي شـود. در دمـاي ، مقادير SRTبرابر 6-5روز براي حذف BODتنها، متداول اسـت . دمـا و فاكتورهـاي ديگـر كـه بـر SRTدر كاربردهاي مختلف تصفيه اثر مي گذارد.

1/5 - (2 امتیاز)
1/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp