تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش ASBR

تصفیه فاضلاب به روش ASBR

تصفیه فاضلاب به روش ASBR  یک راكتور منقطع متوالي بي هوازي بعنوان يك فرآينـد رشـد معلق مورد توجه قرار گرفته است كه جداسازي جامـدات از مـايع و مرحلـه واكـنش در يـك محفظـه مشابه مي باشد. تصفیه فاضلاب به روش ASBR  خيلي شبيه به راكتور منقطع متـوالي هـوازي (SBRs) اسـت. موفقيت فرآيند ASBRهمانند آنچه در فرآيند لايه لجن بي هوازي با جريـان رو بـه بـالا UASB بیان شد به تشكيل يك لجن گرانوله با ته نشيني خوب بستگي دارد. 

 

سیستم تصفیه فاضلاب  asbr

مراحل بهره برداری تصفیه فاضلاب به روش ASBR

  • تغذيه
  • واكنش
  • ته نشيني
  • خروج پساب

در حين دوره واكنش ، اختلاط مناسب به مدت چنـد دقيقـه در هـر سـاعت انجـام مـي شـود تـا توزيـع يكنواخت جامدات و مواد آلي فراهم شود. امكان انجـام فرآينـد در راكتورهـاي آزمايشگاهي در دماي 5-25°Cبراي تصفيه مواد آلي مصنوعي شير خشك غير چرب با ميـزان cod  ورودي 600mg/lبه اثبات رسيده است. بارگذاري آلي فرآيند بوسـيله انتخـاب زمان ماند هيدروليكي بين 6تا 24سـاعت تغييـر داده شـده بـود.  در دمـاي 25 درجه سانتی گراد و بارگـذاري آلـي حجمي ،1.2 تا 2.4 کیلوگرم cod  بر مترمکعب در روز و برای حذف cod تا ۹۰ درصدبدسـت آمـد، حـذف CODدر دماي ، 5°Cبراي بارگذاري CODاز ، 0.9 تا 2.4 کیلوگرم cod  بر مترمکعب در روز  به ترتيب بين 75 -85درصد می باشد. 

يك مشخصه مهم فرآيند ASBR سرعت ته نشيني لجن در حـين دوره تـه نـشيني قبـل از تخليـه پساب مي باشد. زمان ته نشيني مورد استفاده تقريباً 30دقيقه است. سرعت توليد گـاز و حـذف مـواد آلي، دقيقاً قبل از ته نشيني و در پايان دوره واكنش، كمتر مي باشد و شرايط بهتري را براي ته نشيني جامدات فراهم ميكند. بعد از زمان مناسب بهره برداري، يك لجن متراكم گرانوله توسعه پيدا مي كند كه مقدار جداسازي جامدات از گـاز را بهبـود مـي بخـشد. غلظـت TSS خروجـي در محـدوده اي از 50-100 mg/l بالاتر از محدوده شرايط آزمايش است. مقادير TSSخروجـي در دماهـاي پـايين تـر، بيشتر بود. SRTدر مقدار زمان ماند هيدروليكي بين 6-24ساعت به ترتيب 50-200روز است.

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp