تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حداکثر شیب لوله فاضلاب

حداکثر شیب لوله فاضلاب

حداکثر شیب لوله فاضلاب در شبکه جمع آوری فاضلاب 0.0060 می باشد که این مقدار شیب برای لوله های با قطر 200 میلی متر در نظر گرفته شده است. در شبکه های جمع آوری فاضلاب میزان شیب حداقل 1 درصد برای فاضلاب رو ها در نظر گرفته می شود. سرعت فاضلاب و میزان شیب در طی 24 ساعت باید محاسبه گردد.  طبق جدول های زیر ، میزان حداقل شب و سرعت مجاز در سیستم های جمع آوری فاضلاب در شبکه های مجزا و مرکب ارایه گردیده است.

حداکثر شیب لوله فاضلاب

در مسیرهایی که خطوط فاضلابرو به علت فقدان شیب کافی یا وجود مدافع باعث عمیق شدن خطوط پایین دست مـی گـردد، طـراح مجـاز است شیب لوله به قطر 250میلیمتر (حداقل قطر فاضلابرو در شبکه هاي مرکب) در آن مسیرها را تا 0.0049کاهش دهد.

حداکثر شیب لوله فاضلاب  مرکب

حداکثر سرعت در فاضلابروها تابعی از کمیت و کیفیت مواد رسوبی موجود در جریان فاضـلاب مـی باشـد و در حالـت جریان طراحی شبکه و براي انواع جنس لوله باید در شبکه هاي مجزا بـه 4.5متـر بـر ثانیـه و در شبکه هاي مرکب به 6 متر بر ثانیه محدود گردد. در موارد خاص به شرط اتخاذ تدابیر ویژه براي جلوگیري از فرسایش یا جابجایی لوله ها در اثر نیروي ناشـی از جریـان مانند استفاده از لوله چدنی یا استفاده از مستهلک کننده هاي انرژي سرعت حداکثر در شبکه هـاي مجزا را میتوان تا 6متر بر ثانیه افزایش داد. 

فاضلابروهایی که شیب بیش از 20درصد دارند باید به وسیله سازه بتنی مهار شوند، فاصـله مرکـز تا مرکز این مهارها به صورت زیر توصیه می شود :

  1.  کمتري از 11متر براي زاویه هاي بین 20تا 35درجه
  2.  کمتري از 7.3متر براي زاویه هاي بین 35تا 50درجه
  3.  کمتري از 4.9متر براي زاویه هاي بیش از 50درجه

    حداکثر شیب لوله فاضلاب

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp