تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m

نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m

نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m ، نشاندهنده مقدار غذای وارد شده به فرآیند لجن فعال و مقدار میکروارگانیزم های (باکتری های) موجود در تانک هوادهی می باشد. هرفرآیند لجن فعال دارای دامنه مقادیری از نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m است که در آن بهترین کارایی را دارد. نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m ممکن است در طول سال نوساناتی داشته باشد که این نوسانات به تغییرات شرایط بهره برداری شامل تخلیه های صنعتی ، مقررات تخلیه یا درجه حرارت های فصلی فاضلاب بستگی دارد.  دامنه نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m ممکن است بر اساس فصول مختلف متغیر باشد برای مثال نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m در تابستان بالا بوده و در زمستان پایین تر می باشد.

مقدار غذایی (F) که وارد فرآیند لجن فعال می شود، همان مقدار (بار یا پوند) BOD تخلیه شده به تانک های هوادهی است. بار BOD از ضرب غلظت BOD (بر حسب میلیگرم بر لیتر) وارد شده به تانک های هوادهی در میزان جریان ورودی به تانک های هوادهی در هر روز (میلیون گالن در روز MGD) و در ثابت وزی 8.34 پوند بر گالن فاضلاب ورودی محاسبه می گردد.

گالن فاضلاب/ 8.34پوند × (MGD)میزان جریان×(میلیگرم بر لیتر)BOD = بار BOD

مقدار میکروارگانیزم های (M)  موجود در فرآیند لجن فعال همان پوند جامدات معلق فرار مایع مخلوط (MLVSS) است که در تانک های هوادهی در خط وجود دارد. پوند MLVSS از ضرب غلظت MLVSS(بر حسب میلیگرم بر لیتر) در حجم تانک های هوادهی (میلیون گالن یا MG) و در ثابت وزنی 8.34 پوند بر گالن فاضلاب وروردی محاسبه می شود.

 گالن فاضلاب/ پوند8.34×(MG) حجم تانک هوادهی ×(میلیگرم بر لیتر)MLVSS=پوندMLVSS

میزان نسبت  f/m در یک فرآيند لجن فعال می تواند از طریق تقسیم پوند غذا(به عنوان BOD) ورودی به تانک های هوادهی بر پوند میکروارگانیزم های (باکتری های) موجود در تانک های هوادهی در خط محاسبه شود. میزان نسبت  f/m از تقسیم دو معادله فوق بدست می آید.

  پوند MLVSS موجود در هوادهی/پوند BOD ورودی به  هوادهی=میزان نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m

 

3/5 - (1 امتیاز)
3/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp