تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

از بین بردن کلی فرم

از بین بردن کلی فرم

سه مکانیسم اصلى بمنظور غیر فعال سازى و از بین بردن کلی فرم  و عوامل بیماری زا در آب عبارت است از:

  •  تخریب یا آسیب رساندن به ساختار سلولى ارگانیسم از طریق حمله به اجزاى اصلى سلول مانند تخریب دیواره سلولى یا صدمه رساندن به اجزاى غشاء نیمه تراوا
  •  تداخل در متابولیسم تولید انرژى از طریق سوبستراى آنزیم در ترکیب با گروه هاى پروستتیک آنزیمها، (مهار آنزیمى)
  •  تداخل با بیوسنتز و جلوگیرى از رشد از طریق جلوگیرى از سنتز پروتئین طبیعى، اسیدهاى نوکلئیک، کوآنزیم یا دیواره سلول

بسته به نوع گندزدا و میکروارگانیسم، ترکیب این مکانیزم ها همچنین مى تواند در غیر فعال سازى عامل بیماریزا دخیل باشد. در تصفیه آب، تصور مى شود که عوامل اولیه کنترل راندمان گندزدایى عبارت است از :

  • توانایى گندزدا براى اکسید نمودن یا از بین بردن دیواره سلول
  • توانایى گندزدا براى نفوذ به داخل سلول و تداخل با فعالیت سلولى
از-بین-بردن-کلی-فرم

از بین بردن کلی فرم توسط گندزداها

  • ازن

به منظور غیر فعال سازى عوامل بیماریزا با توجه به مقاوم تر بودن این عوامل در مقایسه با سایر میکروارگانیسم ها، از ازن مى توان استفاده نمود. ازن خاصیت میکروب کشى بسیار موثرى در برابر محدوده وسیعى از ارگانیسم هاى بیماری زا شامل باکتری ها، تک یاخته ها و ویروس ها دارد. به دلیل راندمان بالاى میکروب کشى، ازن مى تواند براى دستیابى به غیر فعال سازى بالاى مورد نیاز، توسط سیستم هاى تصفیه آب در حضور یا عدم حضور فیلتر استفاده شود. البته ازن نمى تواند به عنوان گندزداى ثانویه به کار برده شود، به دلیل اینکه باقیمانده ازن به سرعت ازبین مى رود. البته داده هاى موجود براى غیرفعالسازى ائوسیستهاى کریپتوسپوریدیوم در بین تک یاخته ها نشان مى دهد که  این میکروارگانیسم به ازن مقاومتر است. بررسى انجام شده معلوم کرده که ائوسیست کریپتوسپوریدیوم تقریباً 10برابر به ازن مقاومتر از ژیاردیا است.

  • اشعه uv

اشعه  UV در از بین بردن ائوسیستهاى کریپتوسپوریدیوم تاثیر بالایى دارد. ائوسیستها در مقابل گندزدایى با کلر تقریباً غیرقابل نفوذ هستند.  به این ترتیب عمل کرد که آب حاوى ائوسیستها را از سیستم UVعبور داده و سپس به موش ها خوراند. همان آب را بدون انجام تصفیه با UVبه گروه دیگرى از موشها خوراند. در بدن هیچیک از موشهاى گروه اول عفونتى مشاهده نشد. در حالى که چند موش از گروه دوم مبتلا شدند. نتایج نشان داد که با استفاده از سیستم 4.4log, UV غیرفعال سازى اتفاق مى افتد.

 

 

 

1/5 - (1 امتیاز)
1/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp