تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش وتلند

تصفیه فاضلاب به روش وتلند

یکی از مناسبترین روشها ،  تصفیه فاضلاب به روش وتلند می باشد. تخلیه فاضلابها به داخل منابع آبی منجر به کاهش کیفیت آنها می گردد. محققین در تلاشند تا راه حل هایی ارزانتر و سازگار تر با محیط زیست براي حذف آلاینده ها از آبهاي طبیعی بیابند. چراکه رشد روز افزون جمعیت جهان، مصارف گوناگون آب را افزایش می دهد که منجر به کاهش کمیت آن می شود. از طرف دیگر توسعه شهر نشینی موجب افزایش فعالیت هاي صنعتی و کشاورزي، تخلیه فاضلاب ها و پساب هاي مختلف به منابع پذیرنده آبهاي سطحی شده که منجر به کاهش کیفیت آن می گردد.

سیستمهاي طبیعی مثل تالاب ها یا وتلندها نقش اساسی در تصفیه فاضلاب به روش وتلند تاریخ بشر داشته و دارند. مراحل اصلی تکامل زندگی احتمالاً در آبهاي ساحلی غنی اتفاق افتاده است. برخی از فرهنگهاي ماقبل تاریخ، مثل مسکنهاي عصر حجر، در اطراف حاشیه هاي دریاچه قبل از عصر یخبندان و سواحل اروپا و جوامع سرخپوست ساحل نشین در آمریکاي شمالی به وتلندها یا تالابها براي تهیه غذا و مصالح ساختمانی و سرپناه و لباس وابسته بودند. بابل یان که در بین النهرین از سومری ها پیروي میکردند، نه تنها براي گونه هاي تالابها(وتلندها) نام گذاشته بودند. بلکه نیزارهاي شهري ایجاد کرده بودند و از نیهاي به دست آمده جهت تولید فرش، حصیر جهت محکمتر کردن (تقویت) دیوارهاي ساخته شده از خشت گلی، و حصیرهاي بسیار خوب به عنوان پایههاي سدهاي ساخته شده از مواد لایروبی رودها استفاده میکردن.

محققین در تلاشند تا راه حل هایی ارزانتر و سازگارتر با محیط زیست براي حذف آلاینده ها از آب هاي طبیعی بیابند. تحقیقات در دو دهه اخیر نشان داده است که ساختار هاي تالابی(وتلندها) یکی از مناسب ترین روش ها براي این منظور است. تالابها (وتلندها) با روش هاي مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می توانند به شکل موثري غلظت انواع آلاینده هاي شیمیایی و باکتري هاي بیماري زا را کاهش دهند.


طبق تعریف کنوانسیون رامسر، تالاب (وتلند) به مناطق مردابی، آبگیر، توربزار(پیت زار) آبی بصورت طبیعی، مصنوعی، دائم یا موقت با آب ساکن، جاري شیرین، لب شور یا شور مشتمل بر آندسته از آبهاي دریایی که عمق آب در کشند پایین از 6متر تجاوز نکند، گفته می شود.

تصفیه فاضلاب به روش وتلند به دو نوع طبیعی و مصنوعی طبقه بندي می شوند. قدمت تالابهاي طبیعی به قدمت زمین می رسد. اما نوع مصنوعی آن اولین بار در سال 1950توسط دکتر کیت سیدل در آلمان غربی براي تصفیه فاضلاب ارائه گردید. استفاده از سیستمهاي تصفیه فاضلاب با تکنولوژي پایین و عدم مصرف انرژي یا مصرف کم علاوه بر تناسب با نیازهاي یک اقتصاد در حال توسعه در اصلاح و بهبود محیط زیست نیز نقش مؤثري دارد متاسفانه کشورهاي در حال توسعه بجاي استفاده از این سیستمهاي ارزان و مناسب به تبعیت از کشورهاي پیشرفته به تکنولوژیهاي بالا روي آورده اند که با مشکلات متعدد بهره برداري و نگهداري و مصرف انرژي زیاد و روبرو شده اند. علیرغم هزینه هاي زیاد از کار آیی لازم برخوردار نیستند و این در صورتی است که اکنون سیستمهاي طبیعی بعلت عدم نیاز به انرژي و کارآیی بالا مورد توجه و علاقه جدي کشورهاي پیشرفته قرار گرفته اند.

سیاري از باکتریها و تعدادي از قارچها در تبدیل آمونیوم به نیترات (نیتریفیکاسیون) و تبدیل آن به ازت(دنیتریفیکاسیون) نقش دارند. بدین ترتیب منجر به کاهش غلظت نیترات ها می گردند . این فرآیندهاي هوازي و بیهوازي در محیط های تصفیه فاضلاب به روش وتلند شدت دارند. بطور متوالی این شرایط را بوجود می آورند مانند سطح رسوبات و اطراف ریشه ها و ریزومهاي گیاهان آبزي. در تالاب مورد مطالعه، با توجه به اینکه سطح قابل توجهی از آن توسط گیاهان آبزي شناور و غوطه ور، همچنین گیاهان بن در آب پوشانده شده است. توانایی آن در کاهش ترکیبات ازته ورودي چشمگیر می باشد. لازم به ذکر است که، در تالابها مناسب بودن نسبت ازت به فسفر براي جذب بیشتر آن و تقویت رشد گیاهان از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

 

3.3/5 - (3 امتیاز)
3.3/5 - (3 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp