تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سیستم تصفیه آب چاه

سیستم تصفیه آب چاه

انتخاب فرايندهاي تصفيه و طراحي سیستم تصفیه آب چاه بستگي كامل به بررسي نتايج حاصل از آزمايش ها و ارزيابي طبيعت وكيفيت آب چاه و تصفيه شده، دارد. به علاوه، لازم است شرايط محلي و امكانات اجرايي، بهره برداري و نگه داري موجود در منطقه در كنار ساير مسايل در نظر گرفته شود. ولي به طور كلي آبهاي سطحي نسبت به آبهاي زيرزميني به عمليات تصفيه بيشتري نياز دارند. آب هاي زير زميني حتي اگر عاري از هرگونه آلودگي ميكروبي باشند، لازم است به منظور حفظ شبكه توزيع و رعايت سلامت جامعه، گندزدايي شوند. اگرچه برخي از آنها به تصفيه بيشتري نياز دارند تا سختي آنها كاهش يافته
و آهن و ساير تركيبات كه باعث ايجاد لكه، طعم، بو و رنگ ميشوند، از آب خارج شوند.

آبهاي سطحي معمولا علاوه بر ارگانيسمهاي بيماريزا حاوي كدورت ، موجودات آبزي مانند جلبك ها و مقادير جزيي از ساير آلاينده ها هستند كه بايد با روش صحيح و مناسب از آب خارج شوند. 

فرآیند های متداول در سیستم تصفیه آب چاه

فرايندهاي اصلي تصفيه آب شامل مراحل انعقاد و لخته سازي ، ته نشيني، صاف كردن و گندزدايي است و با توجه به عموميت
كاربرد اين واحدها در بسياري از تصفيه خانه هاي آب، تحت عنوان واحدهاي تصفيه متعارف مورد بررسي قرار ميگيرند. همچنين براي كاهش ميزان ناخالصي ها و يا تعديل مشخصات نامطلوب آب قبل از رسيدن به تصفيه خانه مجموعه عملياتي تحت عنوان پيش تصفيه يا تصفيه مقدماتي بر روي آن انجام ميگيرد.

تصفيه مقدماتي شامل واحدهاي آشغالگيري، پيش رسوبگيري و پيش كلرزني است و ميتواند در محل تامين آب و يا در ورودي آب به تصفيهخانه قرار گيرد. به علاوه چنانچه در تصفيه آب نياز به دستيابي به درصد هاي بالاي تصفيه و يا حذف برخي ناخالصي هاي خاص از آب باشد از مجموعه عملياتي تحت عنوان تصفيه پيشرفته آب استفاده ميشود. در شكل بالا واحدهاي متداول در سیستم تصفیه آب چاه و در شكل زیر واحدهاي متداول در تصفيه آبهاي سطحي به صورت شماتيك نشان داده شده است. 

فرایند های مورد نیاز برای سیستم تصفیه آب های سطحی و جاری

در تصفيه خانه هاي آب، لجن توليد شده ناشي از عمل ته نشيني ، سختي گيري و شستشوي صافي ها ميباشد.در گذشته لجن ته نشيني و آب شستشوي صافي به منابع آب نظير رودخانه ها يا درياچه ها تخليه ميشد. گرايش كنوني در جهت پردازش لجن ته نشيني به منظور دفع نهايي و نگه داشتن آب شستشوي صافي ها در داخل مخازن و برگشت تدريجي آن به ابتداي تصفيه خانه ميباشد.

مواد منعقدكننده نظير نمك آلومينيم و آهن يك لجن ژلاتيني به وجود مي آورند كه آبگيري از اين لجن بسيار دشوار است. اين لجن ژلاتيني را ميتوان به شبكه جم عآوري فاضلاب بهداشتي تخليه نمود. معمولا عمل تخليه لجن به فاضلابرو در طول شب
كه بده فاضلاب نسبتاً كم است، انجام ميگيرد. لجن حاصل از سختيگيري با آهك را نبايد به اين روش دفع نمود، زيرا مقدار آنها
زياد است و ميتواند هاضم هاي هضم لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب را به سرعت پر كند و همچنين باعث توليد رسوباتي درسرريزها، كانال ها، لوله ها و نظاير آن شود. واحدهاي متداول براي پردازش لجن در تصفيه خانه هاي آب شامل لخته سازي و ته نشيني مجدد، تغليظ و آبگيري مكانيكي ميباشد. در شكل زیر مراحل مختلف پردازش لجن در تصفيه خانه آب شهري نشان داده شده است. 

مراحل جمع آوری تغلیظ، پردازش و دفع لجن سیستم تصفیه آب چاه

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp