تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی با روش زیستی لجن فعال امکان پذیر می باشد. فرآيند تصفيه لجن فعال شامل سه قسمت اصلي مي باشد. اول يك راكتور كه ميكروارگانيسم هاي مسئول تصفيه بصورت معلق نگه داري و هوادهي مي شود.  دوم جداسازي جامدات از مايع كه معمولاً در تانك ته نشيني انجام مي گيرد. سوم سيستم برگشت براي برگرداندن جامدات حذف شده از واحد جدا كننده جامدات – مايع به راكتور. ساختارهاي فرآيندي متنوعي با استفاده از اين اجزاء بكار گرفته شده است.

يك بخش مهم فرآيند لجن فعال تشكيل جامدات قابل ته نشيني لخته شده است كه با ته نشيني ثقلي در تانك ته نشيني جدا مي شود. در اكثر موارد، فرآيند لجن فعال بصورت تركيب با فرآيندهاي شيميايي و فيزيكي بكار گرفته مي شود و بعنوان تصفيه مقدماتي يا اوليه فاضلاب و تصفيه نهايي شامل گندزدايي و احتمالاً فيلتراسيون استفاده مي شود. 

فرآیند هوادهی در سیستم تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی

در جايي كه فرآيند تصفيه بيولوژيكي براي حذف مواد آلي (معلق) محلول ذره اي و كلوئيدي، نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون بيولوژيكي و حذف بيولـوژيكي فـسفر ضـروري باشد، ته نشيني اوليه براي حذف جامدات قابل ته نشيني مؤثر است. در كاربردهايي ماننـد تصفيه فاضلاب حاصل از جوامع كوچكتر، بدليل تاكيد بيشتر بر روش هاي تصفيه با سرمايه و بهره بردار كمتر و ساده تر, اغلب تصفيه اوليه استفاده نمي شود. تصفيه اوليه اغلب در مناطقي از جهان با آب و هواي گرم كه مشكلات بوي تانك هاي اوليه و لجن اوليه اهميت دارد، حـذف شده است. در اين مـوارد, تغييرات مختلف فرآيند لجن فعال متداول استفاده شده است كه شامل راكتورهـاي منقطـع متـوالي، سيـستم هاي نهر اكسيداسيون، لاگونهاي هوادهي يا بركه هاي تثبيت مي باشد. 

لجن فعال با هوادهی گسترده

سیستم های تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی ر می توان به صورت فلزی یا بتنی با پلی اتیلنی ساخت.

حوضچه ته نشینی

 مشخصات حوضچه ته نشینی ممكن است بر ويژگي هاي ته نشيني لجن نيز تاثيرگذار باشد. ته شنيني ضعيف، اغلب يك مشكل در تانك هاي دايره اي با تغذيه مركزي است كه در آن لجن بطور مستقيم در زير نقطه ورودي مايع مخلوط حذف مي شود. لجـن ممكن اسـت در واقع ساعت هاي زيادي نسبت به زمان مطلوب 30دقيقه اي در تانك باقي بماند و باعث شرايط سپتيك محلي شود. اگر اين مورد وجود داشته باشـد، طراحي ناقص است و بايد در چاه تغذيه ورودي و تجهيزات مكش لجن تغيير ايجاد كرد. 

تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و دارویی

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp