تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روشهای تصفیه فاضلاب شهری

روشهای تصفیه فاضلاب شهری

روشهای تصفیه فاضلاب شهری روش لجن فعال هوادهي گسترده همراه با رشد چسبيده با نرخ بالا(EAAS) ، سيستم لجن فعال همراه با رشد چسبيده (IFAS) ، بركه هاي تثبيت فاضلاب (WSP) ، راكتورهاي تخليه تناوبي ، لاگون هاي هوادهي ، سيستم لجن فعال متعاقب فيلتر چكنده ، تصفیه فاضلاب به روش SBR می باشد. پارامترهاي كيفي فاضلاب ورودي يكي از مهمترين عوامل در تعيين مشخصات مورد نياز اين سيستم مي باشد. در اين خصوص ممكن است از قبل لازم باشد آزمايش هايي در مقياس كوچك جهت ارزيابي فرآيند تصفيه و بهره برداري به منظـور دسـتيابي به معيارهاي عملكرد انجام گيرد. در انتخاب يك سيستم پكيج براي دبي بالا و زمان ماند كوتاه، طراحي هاي جديد تـري بـراي واحدهاي فرآيند لازم و ضروري است. 

تصفیه فاضلاب شهری به روش لجن فعال متعارف

در جوامعي كـه تغييـرات قابـل ملاحظـه جمعيـت در زمانهـاي مختلـف (همچـون تغييرات فصلي جمعيت) وجود دارد مي بايست براي سيستم هاي پكيج مخازني به عنوان متعادل ساز پيش بيني گردد. عمومي ترين روش تصفيه بيولوژيكي در سيستم هاي پكيج براي (دبي هاي در محدوده 3.8 تا 760مترمكعب در روز) روش فرآيند لجن فعال هوازي است. به علاوه اينكه استفاده از سيستم هاي متعدد هيبريـدي شـامل هر دو فرآيند هوازي و بي هوازي نيز گسترش يافته است. 

فرآيند هوادهي گسترده Extended Aeration از جمله پركاربردترين اصلاحات فرآيند لجن فعال مي باشـد كـه بـراي تصـفيه فاضلاب بهداشتي جوامع كوچك تا متوسط و فاضلاب هاي صنعتي كاربرد دارد فرق اين روش با لجن فعال متعارف حذف مخزن
ته نشيني اوليه و افزايش حجم مخزن هوادهي مي باشد. 

اساس كار اين فرآيند هضم هوازي بـار آلـي موجـود در فاضـلاب توسط ميكرواورگانيسمها مي باشدبا افزايش زمان ماند و كاستن از مقدار بارگذاري آلي سيستم، مقدار لجن توليدي به صـورت قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. اين تغيير باعث مي شود كه حجم مخزن هوادهي حدود 2 تا 4 برابـر بيشـتر از فرآينـد لجـن فعال متعارف باشد كه بدين سبب مقاومت سيستم نسبت به تغييرات كيفي و كمي فاضلاب ورودي افزايش مي يابد.

همچنـين زمان ماند بالا روش هوادهی گسترده که از روشهای تصفیه فاضلاب شهری است ، در اين فرآيند باعث مي شود كه حجم لجن توليدي به مقدار قابل ملاحظه اي از فرآيند لجن فعال متعارف كمتر باشد. در شكل زير فرآيند لجن فعال با هوادهي گسترده نشان داده شده است.

مزاياي فرآيند لجن فعال با هوادهي گسترده 

به علت بالا بودن سن لجن و نسبت F/M پايين، لجن بسيار كمتري توليد مي شود. چون در اين فرآيند حجم مخزن هوادهي بزرگتر مي شود، تغييرات و نوسانات كيفيت فاضـلاب ورودي تـأثير كمتـري بـر روي سيستم داشته و مقاومت سيستم نسبت به اين تغييرات بيشتر خواهد بود.
به دليل مقاومت بيشتر در برابر تغييرات ناگهاني در كيفيـت و مقـدار فاضـلاب ورودي بـراي اسـتفاده از جوامـع و ظرفيتهـاي
كوچك به خصوص پكيج هاي تصفيه بسيار مناسب است
در اين فرآيند عمليات هضم لجن نيز به انجام رسيده و مانند فرآيند لجن فعال متعارف نيازي به تأسيسات اضافي بـراي هضـم جداگانه لجن وجود ندارد. 

از جمله فرآيندهاي متعارفي كه جهت تصفيه فاضلابهاي بهداشتي در پكيج ها بـه كـار گرفتـه مـي شـود، فرآينـد لجـن فعـال
هوادهي گسترده است. اين فرآيند شامل سيستم بيولوژيكي با رشد معلق، واحد كلرزني و واحد لجن ميباشد. جريان در ابتدا از
آشغالگير عبور كرده و سپس به تانك هاي آنوكسيك و هوادهي فرستاده مي شود پس از حذف قسمت اعظم بار آلي و ازت پساب به مخزن ته نشيني هدايت مي شود.

پساب خروجي از واحد تهنشيني بهمنظور گندزدايي به واحد كلرزني انتقال مييابـد و لجـن واحد ته نشيني به واحدهاي فرآوري لجن هدايت مي شود. در اين سيستم فاضلاب ورودي بـه همـراه لجـن برگشـتي بـه مـدت طولاني هوادهي مي شوند سيستم در فاز خود تخريبي از منحني رشد ميكروارگانيسمها بهرهبرداري ميشود و لجن حاصله نيـاز به هاضم هاي لجن نداشته و ميتواند مستقيماً به واحد آبگيري لجن انتقال يابد. 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp