تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی برای فاضلاب های انسانی ، شهری و بیمارستانی مناسب می باشد. پکیج های فلزی در ابعاد و سایز های مختلف ساخته می شود. سازه های این پکیج ها به صورت فلزی یا به صورت پلی اتیلنی ساخته می شود. این پکیج های شامل یک بخش هوادهی ، ته نشینی ، کلرزنی ، مخزن دخیره لجن و تجهیزات مربوطه شامل بلوئر ، دیفیوزر ، لوله کشی های مربوطه می باشد. این بخش ها به صورت پیش ساخته در کارگاه شرکت آب راهبر محاسب ساخته می شود و سپس جهت نصب ، اجرا و راه اندازی به محل مورد نظر ارسال می گردد.

لجن فعال با هوادهی گسترده

در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال،از آنجا که مواد آلي ورودي به سیستم در اکسیداسیون بیولوژیکي مصرف وتبدیل به سلول ھاي جدید مي شود براي ثابت نگه داشتن غلظت جامدات در سیستم بایستي مقدار خالص جامدات بیولوژیکي تولید شده از سیستم دفع گردد. بطور معمول میزان این لجن مازاد بین 1تا 6درصد دبي فاضلاب ورودي مي باشد. 

معادله بیوشیمیائي ساده شده براي نشان دادن مصرف مواد آلي ، تنفس و تولید سلول ھاي جدید در فرآیند لجن فعال به شکل ذیل است :

روش تجزیه بیولوژیکی

در طراحي یک فرآیند لجن فعال ، مھندس طراح بایستي موارد ذیل را محاسبه کند :

  1. حجم مخزن راکتور یا مخازن راکتور ، تعداد ، شکل و ابعاد ھر یک از آنھا
  2.  میزان لجن تولیدي در شبانه روز Xw بر حسب وزن خشک جامدات که براي طراحي سیستم دفع لجن لازم است.
  3. اکسیژن مورد نیاز که براي طراحي سیستم ھوادھي لازم است. 
  4. طراحي مخزن زلال ساز ثانویه

محیط رشد میکروبي لجن فعال حـاوي گونه ھاي مختلفي از میکروارگانیسم ھا مي باشد. این محیط یک سیستم پویا را تشکیل داده که نوع و جمعیت گونه ھا بر اساس خصوصیات فاضلاب و شرایط محیطي متغییر مي باشد. میکروارگانیسم ھاي این سیستم شامل بـاکتري ھـا ، پروتوروآ ، قارچ ھا و روتیفرھا مي باشد .عمده ترین و اصلي ترین میکروارگانیسم ھاي درگیر در اکسیداسیون بیولوژیکي مواد آلي باکتري ھاي تک سلولي مي باشند. 

تصفیه فاضلاب

اجزا اصلی مکانیکال پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی :

  1. بدنه فولادی (ورق آهن و جوشکاری) و ضخامت پوششی رنگ پکیج
  2. بلوئر های هوادهی
  3. دیفیوزر ها
  4. لوله کشی های هواده ها به دیفیوزر ها

 

اين سيستم يـك سيسـتم تصـفيه مـداوم است كه مخلوطي از ميكروارگانيسم هاي مختلف معلق موجود در فاضلاب در يك حوض هوادهي، آلاينده هاي آلي را جذب داخلي و سطحي نموده و سپس آنها را تجزيه مي نمايند.

قسمتي از تركيبات آلي به طور كامل به محصولات نهايي بي خطر اكسيد شده و ديگر مواد آلي براي توليد انرژي مـورد نياز، بقا و رشد ميكروارگانيسم ها و توليد توده زيستي (لخته ها) مصرف مي شوند. لخته ها با دميدن هوا به درون حوض هوادهي و يا بوسيله هوادهي مكانيكي معلق نگه داشته مي شوند. غلظت اكسيژن محلول در حوض هوادهي يك عامل بحراني است و بايستي ترجيحاً حدود 1-2 mg/lباشد. حوض هوادهي بايستي بر اساس زمان هوادهي و زمان ماند سلولي طراحي گردد. محتويات حوض هوادهي به حوض ته نشيني انتقال يافته و در آنجا لخته هاي لجن فعال تشكيل ذرات بزرگتري را مي دهند كه به عنوان لجن ته نشين مي گردند. 

 

 

5/5 - (4 امتیاز)
5/5 - (4 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp