تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب 50 متر مکعبی

پکیج تصفیه فاضلاب 50 متر مکعبی

فرآیند ساخت و طراحی پکیج تصفیه فاضلاب 50 متر مکعبی تاثیر گذار بر كميت و كيفيت فاضلاب صنعتي متناسب با فرايند توليد، سهولت دسترسي و هزينه تامين آب و دفع فاضلاب، نوع مـاده اوليـه و فراورده توليدي، سطح نظارت بر نحوه فعاليت واحد صنعتي، مساحت فضاي سبز و محوطه، وضـعيت تاسيـسات بهداشـتي – رفـاهي، وجود سامانه هاي بازچرخاني و ميزان استفاده مجدد تغيير مينمايد. به طوريكه از توليد هر تن شكر از چغندرقنـد، حـدود 200-150و توليد همين ميزان شكر از نيشكر در حدود 100متر مكعب فاضلاب ايجاد مينمايد. ميزان فاضلاب در واحدهاي صنعتي كـه پروسـه توليد با مصرف آب توام نميباشد براساس سطح كارخانه برآورد ميگردد. در چنين واحدهايي، 50مترمكعب در روز به ازاي هر هكتار از سطح كارخانه به عنوان شاخص انتخاب ميشود. در ساير واحدهاي صنعتي، ضريب تبديل، شاخص مناسـبي بـراي بـرآورد ميـزان فاضلاب توليدي واحدهاي صنعتي ميباشد.

استاندارد خروجی پکیج تصفیه فاضلاب 50 متر مکعبی

در اين بخش از گزارش بر اساس مطالب ارائه شده در استاندارد خروجی فاضلاب مجموعه استانداردها، و ضوابط گردآوري شده از مراجع و منابع داخلي و خارجي، ضوابط و استانداردهاي پيشنهادي براي استفاده مجدد از پسابهـا و آبهـاي برگـشتي ارائـه گرديـده اسـت.
استانداردها و ضوابط پيشنهادي شامل مصارف اين منابع در موارد زير ميباشد:

 •  استاندارد مربوط به مصارف دام و طيور
 •  استاندارد مربوط به مصارف آبياري
 •  استاندارد مربوط به دفع در محيط
 •  استاندارد مربوط به مصارف صنعتي
 •  استاندارد مربوط به مصارف متفرقه شامل محيط زيست، آبزيان، حيات وحش و مصارف شهري و تفرجي
پکیج تصفیه فاضلاب 50 متر مکعبی

مراحل ساخت پکیج تصفیه فاضلاب 50 متر مکعبی

 1. آشغالگیر
 2. حوض هوادهی
 3. حوض ته نشینی
 4. خط برگشت لجن
 5. سیستم گندزدائی
 6. و …

به طور شماتیک مراحل عمومی برای تصفیه فاضلاب به شرح بالا می باشد. اما اجرای دقیق جزئیات نیاز به اطلاعات پایه طراحی داشته و بر اساس آن می باشد. در این میان روش تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده و تصفیه فاضلاب به روش MBBR بیشتر از همیشه مورد توجه است.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp